Gå til innhold

Kommuneplanen

Arealdelen: Høring og videre fremdrift

Svelvik kommune takker for gode innspill i forbindelse med høringen av Kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 . Høringsinnspillene gir det beste utgangspunkt for en god ferdigstilling av planen. 

Nyhetsbrev uke 21

Kommunestyret i Svelvik har vedtatt en stram framdrift for arealplanprosessen. Målet er at arealdelen skal fungere som et godt planverktøy for å få fortgang i vekst og utvikling i kommunen. Ambisjonen har derfor vært å få planen fram til endelig behandling sommeren 2014. 

Parallelt med arealplanprosessen og den arealpolitikk som er ønsket av kommunestyret har plankartet blitt digitalisert i henhold til ny plan- og bygningslov, da det opprinnelige kartet var 15 år gammelt. Eiendomsgrenser er rettet opp og andre nødvendige endringer og oppdateringer er gjort for å få et korrekt juridisk kart. Totalt er de formelle, juridiske og tekniske endringer, justeringer og oppdateringer som er gjort i kartmaterialet, meget omfattende. Dette i tillegg til de forslag til endret arealpolitikk som er lagt i kartet, som følge av innspill og kommunestyrets valg underveis i planarbeidet. 

Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune viser seg i stor grad å omhandle momenter knyttet til nettopp plankartet og den juridiske og tekniske kvaliteten ved arbeidet. Flere inkurier, omfattende oppdatering og manglende oversikter over alle de rettinger og oppdateringer som er foretatt i kartet har skapt uklarheter omkring det formelle grunnlaget for regionale myndigheters uttalelse, og dermed skapt usikkerhet omkring hva som er den ønskede arealpolitikk og konsekvenser av denne. 

Rådmannen mener det er viktig å gi et godt forståelig grunnlag å kunne gi tilbakemeldinger på. Derfor vil vi fram mot sommeren, i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, gjøre nødvendige avklaringer før regionale myndigheter avgir sine endelige høringsuttalelser. Det presiseres at avklaringene ikke vil innebære endringer i ønsket politikk vedtatt av kommunestyret. Slike endringer vil evnt. komme som følge av kommunestyrets sluttbehandling av saken. Det presiseres videre at allerede avgitte høringsuttalelser vil følge saken fram til behandling. 

Det anses derfor nødvendig å bruke noe mer tid enn planlagt, før planen fremmes for 2.gangs behandling i kommunestyret. Det anses som viktig at arealplanen bli et godt verktøy både for kommunen og overordnede myndigheter, da dette kan gi en forutsigbarhet i samarbeidet og saksbehandlingen og dermed bidra til økt gjennomføringskraft for framtidige utviklingsprosjekt.

Utsatt høringsfrist og avklaring av behov for eventuell ny høring vil vurderes i samråd med regionale myndigheter og politisk ledelse i eget møte med disse. Informasjon om framdrift i arbeidet vil fortløpende bli lagt ut på våre nettsider og formidlet i nyhetsbrev til våre samarbeidspartnere. 

Dersom det er spørsmål til konsekvenser av utsettelsen bes det om å ta kontakt med Tjenesteleder for kultur og byutvikling Eirin Bråten Nygård; eirin.braten.nygard@svelvik.kommune.no 

Høringsdokumenter:

 

Høringsdokumentene er også tilgjengelige i kommunetorget på rådhuset til gjennomsyn.

 

 

 

0 ledige stillinger
Publisert04.04.2011 12:22
Sist endret25.08.2014 12:44
Webredaktør: