Byggeaktiviteten på våren er stor og vi inviterer derfor til byggesaksdag 5. juni kl. 9:00 til 16:00.

snekker

Denne dagen behandler vi:

 • Enkle byggesaker som ikke krever ansvarsrett. Det vil si tilbygg på inntil 50 m2 (bebygd areal eller bruksareal)
 • Mindre frittliggende garasjer og uthus på inntil 70 m2 (bebygd areal eller bruksareal)
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en enkelt bolig (for eksempel endre bruk fra bod til kjellerstue)
 • Andre mindre tiltak som verandaer og lignende

Saken kan innleveres, behandles og besvares samme dag.

Byggesaker som behandles denne dagen får 50% redusert gebyr.

For at sakene skal kunne behandles denne dagen må:

 • Ferdig utfylte dokumenter innleveres på dagen ved personlig fremmøte.
 • Du må være tilstede under behandlingen slik at du løpende kan gi svar på spørsmål i forbindelse med saken.

Hvis du allerede har sendt inn en byggesøknad men ikke fått tillatelse ennå, vil vi kunne hente denne saken og behandle den på dagen hvis øvrige vilkår er tilstede.

For å få tillatelse på dagen må søknaden være komplett, fullstendig utfylt og minst omfatte:

 • Ferdig og riktig utfylt søknadsskjema Skal du bygge eller rive? Da velger du: «byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive». Skal du endre bruken av et areal/rom f.eks. fra bod til soverom? Da velger du: «søknad om bruksendring».

NB: Skjemaet skal være underskrevet av eier av eiendommen/bygget (tiltakshaver).

 • Kvittering for at nabovarsel er gitt. Enten ved å levere det på døra (nabo samtykker i tiltaket ved signatur på stedet), eller ved at du sender rekommandert (da må du vente 2 uker til fristen for nabovarselet har gått ut. Du kan også bruke kommunens egen naboliste, som du mottar sammen med situasjonskartet (se neste punkt).
 • Situasjonskart bestilt av kommunen (i målestokk 1:500), hvor byggetiltaket er tegnet inn i riktig størrelse (i målestokk) og avstand til tomtegrenser og andre bygg er tegnet inn.

Byggesaker vi ikke kan behandle denne dagen

 • Bygging nær vann eller vassdrag som ikke er regulert til utbygging, vil ikke kunne behandles disse dagene da de krever politisk behandling.
 • Søknader som krever ansvarlig søker bl.a.:
  • påbygg (byggverk som ligger oppe på eksisterende byggverk f.eks. utvidelse av stue på eksisterende terrasseareal, eller bygge ny etasje over eksisterende etasje)
  • tilbygg over 50 m2
  • frittliggende bygg over 70 m2

Nyttige opplysninger

Nødvendige skjemaer og situasjonskart kan hentes på vår nettside eller ved henvendelse til kommunens Borgertorg.

Er du fortsatt usikker på hvordan du går frem? Se direktoratets nettsides veiledning: «åtte steg til ferdig søknad» og en kortfilm som forklarer søknadsprosessen.

Du må regne med noe ventetid mens saken behandles, før godkjenning kan gis. Vi serverer derfor kaffe, te og noe å bit i mens du venter! Benytt anledningen til å få godkjent byggeplanene nå, slik at arbeidene kan utføres i ferietiden.

Vel møtt til hyggelig byggesaksdag