Drømmen om Byhuset kan snart bli virkelighet, men i en mindre målestokk enn opprinnelig først beskrevet av mulighetsstudiet utarbeidet av Oppgaveutvalget. Dersom alt går etter planen, kan et rehabilitert SBV (Svelvik Bys Vel) i Storgaten 70 bli et nytt Byhus for innbyggerne. Planen er at det skal stå klart høsten 2021.

Det har i mange år vært arbeidet for å få på plass et Byhus som kan være en samskapningsarena og en medvirkningsarena i Svelvik. Ideene handler om å få et møtested i sentrum med fleksible muligheter til ulike aktiviteter.

Saken fortsetter under illustrasjonen.

Skisse av det nye byhuset

Illustrasjon av Byhuset fasade mot sør.

Våren 2019 har en arbeidsgruppe bestående av representant fra Kultur og byutvikling, INP og referansegruppe fra Oppgaveutvalget samarbeidet med arkitektfirmaet Blakstad Haffner om et skisseprosjekt som viser hvordan Byhuset kan realiseres i SBVs eksisterende bygningsmasse.  Det er fokus på å ivareta noe av den gamle stilen i huset. Resultatet presenteres i slik illustrasjonene viser. Lenke til illustrasjonene (pdf)

Lokalt knutepunkt

I konseptet for knutepunkter i Nye Drammen kommune legges det opp til at innbyggere skal ha ett kontaktpunkt inn mot kommunen i hver kommunedel. Denne funksjonen er tenkt lagt til Byhuset. Det nye Byhuset skal fungere som bindeleddet mellom nye Drammen og bydelen Svelvik, som er Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger. Det er tenkt at Byhuset skal kombinere publikumsrettede offentlige tjenester med frivillige lag og foreninger og være et offentlig litteraturhus/bibliotek i bysentrum.

Lavterskeltilbud – lett å ta kontakt

Planen er at Byhuset skal romme et lavterskeltilbud, der innbyggerne kan henvende seg og møte en publikumsvennlig kommunerepresentant som svarer på spørsmål eller guide videre i systemet. 

I første etasje er det foreslått et funksjonelt møterom som kan benyttes av ulike tjenester i møte med innbyggerne. Dette blir det offentlige kontaktpunktet i bygget. Ulike tjenester kan invitere svelvikinger til møter i Byhusets møterom, slik at det er mulig å ha kontakt med kommunen i innbyggernes lokale nærmiljø.

Biblioteket i en ny ramme

Biblioteket er det sentrale midtpunkt, hvor innbyggerne i tillegg til å låne bøker, kan oppleve et levende litteraturhus i tråd med den nye bibliotekloven. Dette gir mulighet til kulturarrangement, ambulerende arbeidsplasser og møtelokaliteter for ulike grupper, både formelle og uformelle samlinger. Biblioteket går over tre etasjer i den gamle delen SBV. I trappen opp til tredje etasje er det lagt inn en amfitrapp parallelt med trappen, som gir rom for en liten scene som kan egne seg for opplesninger.  

Dagens biblioteket hadde nyåpning etter påske, og bibliotekaren utvikler biblioteket i tråd med visjoner for det nye Byhuset. Biblioteket er tenkt å være hjertet i denne arenaen. Kultur og byutvikling arbeider nå i fellesskap for å utvikle et publikumsvennlig samlingspunkt i sentrum, der innbyggerne har mulighet for medvirkning og samskapning. Målet er at publikum skal oppleve imøtekommende og inkluderende representanter fra kommunen, for å sikre at innbyggerne opplever møtet med kommunen som positivt.

Svelviks storstue

Dette er planen: I husets første etasje finner vi den gamle kinosalen som nå blir en moderne storstue med uttrekkbart amfi og alle tekniske fasiliteter. Dette rommet kan benyttes til teater, kultur, kino, konferanser, møter og til store selskaper. Scenen er på gulvplan, og rommet er fleksibelt.

Utenfor den store salen er en gang med vinduer ut mot gården, som gir en åpen og lys opplevelse. Gangen fører til området hvor det i dag er foaje og garderober. Her møter vi en nybygd glassvestibyle hvor det er planlagt et caféområdet med cafebord og tilhørende kjøkken.

Glassveggene gjør at man kan se gjennom bygget og ut mot Snekkerbekken. Det er planlagt å opparbeide uteområdet, etablere grønne flater og sette opp lekestativer og benker i området rundt Snekkerbekken. Lekestativene er tenkt formet som frukt. Det vil settes opp fruktpresse, og temaet skal understreke Svelviks identitet og områdets store avling av epler og frukt. Kostnaden for det rehabiliterte Byhuset er i underkant av 40 millioner kroner.

Bylab er teststasjon

Bylab er en teststasjon for Byhuset, som vil være ferdig rehabilitert høsten 2021 dersom alt går etter planen. Bylab ligger rett over gaten for det som skal bli Byhuset. Vi inviterer innbyggere, kommuneansatte og politikere til å benytte Bylab som teststasjon i perioden før Byhuset er rehabilitert. Ta kontakt med kommunen, så vil vi reservere Bylab for deg. Vi ønsker å få erfaringer på hvilke aktiviteter og arrangement som er viktig å prioritere i vårt fremtidige Byhus. På Bylab er det definert aktiviteter/tema for de ulike dagene. Tilbudene markedsføres for å trekke riktig publikum til målgruppens aktiviteter.

Viktige funksjoner for et fremtidig Byhus kan være:

  • Bibliotek/litteraturhus i tråd med den nye Bibliotekloven
  • Et attraktivt møtested med cafe-mulighet og bidra til et levende sentrum
  • Et lavterskeltilbud for å ta kontakt med kommunen og bidra til god kommunal service
  • En samskapningsarena (et sted hvor innbyggerne kan musisere, utøve teater, kultur, kunst)
  • En medvirkningsarena der innbyggerne kan få informasjon og medvirke gjennom dialog med politikere og kommuneansatte og bidra til et sterkt lokaldemokrati
  • Ambulerende arbeidsplasser, et sted hvor du kan komme og koble til PC og arbeide
  • Et sted hvor du kan avtale møter med tjenester i kommunen
  • Et sted hvor grupper kan møtes og ha møter
  • Et sted hvor lokale lag og foreninger kan framføre teater, se filmer, spille spill og ha andre aktiviteter
  • En livsskapende samlingsplass som er identitetsskapende for Svelvik og som er tiltrekkende på folk og liv