De nye veiene på boligfeltene Mariås B16 og Brentåsen har fått navn.

Nye veinavn i Svelvik
Tidligere i ble Svelviks innbyggere invitert til å komme med navneforslag for fem gater på de nye feltene Brentåsen og Mariås Felt B16. Svelvik kommune takker for deltakelsen og for mange gode navneforslag. Og navnene ble Jerpefaret, Rugdetrekket, Sandershaugen, Torrineløkka og Reierstua.

I vurderingen er det for Mariås felt B 16 tatt utgangspunkt i eksisterende veinavn i området, og for Brentåsen ble det hensyntatt navn på nedlagte husmannsplasser i området.

Invitasjonen til navnekonkurranse var annonsert i Svelviksposten, på kommunens nettside og det ble sendt ut brev til Svelvik museer og historielag.

Kultur- og byutviklingsutvalget behandlet saken i møte 17.10.2016 sak 42/16. Følgende vedtak ble fattet:

1. To nye veier i innenfor Reguleringsplan for Mariås Felt B16, tildeles følgende navn:

  • Jerpefaret
  • Rugdetrekket

2. Tre nye veier innenfor område for Reguleringsplan for Brentåsen tildeles følgende navn:

  • Sandershaugen
  • Torrineløkka
  • Reierstua