Rådmann Leif-Arne Steingrimsen orienterte tirsdag 13.02.2018 formannskapet om regnskapsresultatet for 2017. Netto driftsresultat i 2017 ble på 18 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,55 millioner kroner. Driftsresultatet for 2017 betød at Svelvik kommune betaler ned akkumulert underskudd fra tidligere år som avtalt. Kommunen vil være ute av ROBEK-registeret etter 2018, som planlagt, og eiendomsskatten avvikles i juli 2018.

Det gode regnskapsresultatet er påvirket av høyere skatteinntekter og lavere finanskostnader enn budsjettert, men viser også en kommuneorganisasjon som samlet har en effektiv drift.

- Svelvik har blitt en veldrevet kommune, og administrasjonen og de ansatte leverer nok et resultat over forventning. Det gir innbyggerne trygghet for tjenestetilbudet, og kommunestyret økonomisk handlingsrom til positiv utvikling av kommunen vår, sier ordfører Andreas Muri.

Rådmannen er særlig fornøyd med at den gode økonomiske utviklingen fortsetter, og at reservene i form av disposisjonsfond etter regnskapsåret 2017 er på et nivå som gjør at den økonomiske soliditeten er betydelig forbedret.

Regnskapsresultatet for 2017 viser at Svelvik kommune er godt rustet for årene som kommer og har en sunn økonomi på vei inn i ny kommune sammen med Drammen og Nedre Eiker.