Buskerud Kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon ved Svelvik sykehjem og i hovedsak er det mange oppløftende funn. Men når det gjelder kommunikasjonen og samhandlingen med pårørende har vi et forbedringspotensial.

Prosjektet har sin bakgrunn i erfaringer og tilbakemeldinger fra pårørende til tidligere og nåværende beboere på Svelvik sykehjem. Det var på dette grunnlaget kommunens kontrollutvalg valgte å gjennomføre en forvaltningsrevisjon knyttet til driften ved sykehjemmet.

Rapporten gir oss et bredt og godt bilde av situasjonen innen de områdene som er undersøkt.

Styring av virksomheten

En av problemstillingene var om ledelsen ved sykehjemmet etablerte og gjennomførte systematisk styring av virksomhetens aktiviteter, og om de ansatte fikk medvirke til dette.  Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) stadfester at sykehjemmet har en systematisk, velfungerende praksis for styring av virksomheten.  Dette vises både gjennom rutiner, referater fra møtevirksomhet og samtaler med ansatte. Etablerte rutiner for systematisk internkontroll viser at styringen fungerer hensiktsmessig. Kort forklart; vi planlegger, utfører, evaluerer og gjennomfører etter de planene som er lagt.

Kompetansen vår er god

-         Vårt inntrykk er at Svelvik sykehjem sikrer at de ansatte har nødvendig kunnskap og kompetanse til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, sier BKR i sin rapport.

Når det gjelder opplæring av de ansatte er BKRs inntrykk at Svelvik sykehjem har gode rutiner. De har etablert ferdighetsrommet, e-læringskurs og annen internopplæring. De tilbyr også etter- og videreutdanning for de ansatte.

Har etablert brukerråd

Ett av spørsmålene som Buskerud Kommunerevisjon IKS søkte svar på var: Hvordan involveres brukere og pårørende når det gjelder tiltak for den enkelte beboer? BKR skriver i rapporten at informasjon viser at pårørende, det siste året, og medarbeidere får bidra med erfaringer og innspill og at dette systematisk etterspørres og brukes.

Det er nylig er etablert et brukerråd, som ytterligere vil ta tak i innspill fra brukere, pårørende og helsepersonell. Rådet og regelmessige pårørendemøter som skal sikre at pasientene, brukerne og de pårørende er kilde til informasjon og kunnskap.

Undersøkelsen avdekker at for mange pårørende gir uttrykk for at de ikke kjenner til hvem som er deres beboers primærkontakt, eller hvem de skal henvende seg til for å få nødvendig informasjon.

Personalet ved sykehjemmet erkjenner at det er en utfordring å være tilstrekkelig tilgjengelige for pårørende når de ønsker samtale om hva som har skjedd hver dag av type aktivitet og hvordan dagen har vært.

Rapporten viser at de ansatte ved sykehjemmet er flinkere til å kommunisere det som omhandler helseutfordringer enn «hverdagsopplevelsene».

Verdige tjenester

Variert, tilstrekkelig og godt kosthold får 100%, i spørreundersøkelsen som ble besvart av pårørende. Svelvik sykehjem har de siste årene fått gode tilbakemeldinger på maten som serveres. Siste endring er at profesjonelle legger opp maten, slik at den skal se innbydende ut. Det visuelle har stor betydning for hvordan maten oppleves.  Kulturtilbudet får over 81 %.

Dessverre ser vi at beboerne ikke i stor grad føler de kan påvirke sin hverdag. Det punktet får bare 43,8%.

BKR trekker frem at 46 % av de pårørende svarer at deres beboer sjelden eller aldri har en meningsfull hverdag.

De pårørende mener også at det ikke er nok aktiviteter å delta på daglig.  Det er i hovedsak i beboere og pårørende tilhørende langtidsavdelingen at utfordringene ligger.

Rapporten viser at ledelsen og de ansatte ved sykehjemmet har en annen oppfatning av situasjonen. De viser til pårørendekvelder, opprettelse av brukerråd og etablering av rutiner for livsgledearbeid. Og at dette skal bidra til at pårørende i større grad enn tidligere kan involveres og gis sterkere grad av påvirkning knyttet til sine nærmestes ønsker og behov. De pårørende får oversendt aktivitetskalenderen for neste måneds aktiviteter på e-post, den henger også oppe i avdelingene. 

Sykehjemmets ledelse bemerker at det åpenbart er mangler ved kommunikasjonen knyttet til tilbudet og nevner som eksempel at enheten har en fysioterapeut for arbeidet med rehabilitering, gruppetrening 3 dager i uken med fysioterapeut og aktivitør/ livsgledekonsulenten i 100% stilling.

Les om livsglede for eldre involverer hele lokalsamfunnet

Sykehjemmets ledelse peker på at pårørendes dokumenterte opplevelse tas på alvor og dedikerer en del av pårørendemøtet og kommende brukerrådsmøter for innspill til forbedringer, men presiserer at temaet inngår i livsgledearbeidet i betydelig utstrekning.

Medarbeiderne og ledelse ved sykehjemmet gir tilbakemelding om bevisst oppfølging av:

  • Tilgjengelighet for pårørende ved ønske om dialog om daglige aktiviteter/gjøremål
  • Ikke bare kommunikasjon knyttet til helsefaglige, men også psykososiale forhold
  • Opplevelsen av imøtekommenhet og verdighet

Heltidskultur

Det jobbes hele tiden med det for øyet at Svelvik kommune ønsker heltidsansatte. I helse og omsorg er det mang med deltidsstillinger. Grunnen til det kan være mange.  

I rapporten kommenterer BKR at det framkommer fra de ansatte at det er behov for flere sykepleier.

Rådmannen sier i sin uttalelse til rapporten at en heltidskultur vil bidra til bedre kontinuitet i relasjonen mellom brukere, pårørende og medarbeidere. Rådmannen er også kjent med ønsket om å se disse spørsmålene i sammenheng med dimensjonering av bemanningen, men han finner ikke at den aktuelle rapporten i seg selv gir grunnlag for slike vurderinger.