En arbeidsgruppe i Svelvik kommune jobber med å systematisere, samordner og prioritere tiltakene innenfor universell utforming. For personer med nedsatt funksjonsevne er tilgjengelighet en viktig faktor for deltakelse i samfunnet. Kommunen har i 2017 utført flere tiltak for å bedre tilgjengeligheten for alle.

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har igangsatt arbeidet med å kartlegge flere av kommunens bygg.

I 2017 gjennomført kommunen en rekke tiltak som vi håper har bedret de funksjonshemmedes hverdag i møte med kommunen.

Det er montert lyddempende plater på Fabrikkjordet, og dørene har fått automatisk åpning. Handicap-rampen på Samfunnshuset er forlenget slik at den ikke er så bratt. Alle skolene har fått montert farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer som gjør det enklere for synshemmede å orientere seg. Tømmerås skole har også fått montert teleslynge og lydforsterkende anlegg.

Hva er universell utforming?

Svelvik kommunes målsetting er å arbeide aktivt for å fremme likestilling, likeverd og sikre like muligheter og rettigheter for alle kommunens innbyggere, uavhengig av funksjonsnedsettelse. For personer med nedsatt funksjonsevne er tilgjengelighet en viktig faktor for samfunnsdeltakelse.

20 - 25% av befolkningen har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, og alle kan ikke få spesialløsninger. Flest mulig må derfor inkluderes i standardløsninger som passer for alle.

Universell utforming bidrar til at det blir bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt funksjonsevne, dette er positivt for alle innbyggerne. Sentrum, friområdene, møteplassene og offentlige bygninger blir enklere og mer inkluderende. Levende møteplasser, universelt utformede bygninger og utearealer stimulerer til deltagelse for alle og virker forebyggende i forhold til fysisk og psykisk helse.
Bevisst fokus på universell utforming kan også ha betydning for kommunen som turistmål. Økt tilgjengelighet til kommunens kulturmiljøer, friluftsområder og et attraktivt sentrum vil markedsføre kommunen på en positiv måte.

Universell utforming som samfunnsstrategi er også langt mer enn å følge minimumsstandardene i lover og forskrifter.

Universell utforming

I kommunen ønsker vi å øke kompetansen og holdningene i forhold til tilgjengelighet og universell utforming.

Det er ikke befolkningen som må oppgraderes, men framtidens produkter og tjenester som må utvikles for å stimulerer til mangfoldet i samfunnet.

 

Regjeringen sier i sin handlingsplan for universell utforming at alle kommuner i Norge bør ha minst ett friluftsområde som er tilgjengelig. Svelvik kommunes tiltaksplan for perioden er under utarbeidelse, og vi håper også å kunne oppgradere en av kommunens friluftsområder slik at dette fremstår som tilgjengelig for alle.

Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle!