Svelvik kommune bygger nye kommunale utleieboliger og avlastningsleiligheter i Lille Åsgaten 3. Vi inviterer til innspills- og informasjonsmøte og vi vil besøke nabolaget.

Innspills- og informasjonsmøte

Vi inviterer alle interesserte til et informasjons- og innspillsmøte torsdag 25. april 2019 på rådhuset. Her blir det anledning til å stille spørsmål, og vi ønsker innspill om hvordan vi sammen kan legge til rette for godt naboskap.

Vi serverer pizza fra klokken 17:45.

Tid: Torsdag 25. april, kl.18:00 - 19:30

Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset i Svelvik

Påmelding: På e-post til , innen tirsdag 23.april.   

Vi bygger nye kommunale boliger

Et hjem hvor man føler seg trygg er et grunnleggende behov, og Svelvik kommune har ansvar for å sørge for at alle innbyggere har et sted å bo. 

I dag er det mange kommunale boliger som ikke møter behovene til de personer eller familier som har behov for kommunal bolig. Med utgangspunkt i kommunens boligsosiale plan fra 2009 ble det i 2016 besluttet å bygge 3 avlastningsleiligheter for barn og unge og 12 kommunale utleieleiligheter i Lille Åsgaten 3. Boligene er innflytningsklare våren 2020, og bidrar til at kommunen møter innbyggernes behov på det boligsosiale feltet.

 Illustrasjon av boliger i Lille Åsgaten

På denne siden vil kommunen gi deg som nabo, og som innbygger i Svelvik, informasjon om byggeprosessen. Vi har også lagt opp arbeidet litt annerledes enn tidligere, og har besøket de naboene som bor tettest på de nye boligene. Vi inviterer også til åpent møte på rådhuset 25.april kl. 18:00 - 19:30.

Vi gjennomførte nabobesøk

28. mars fikk de nærmeste naboene besøk av to representanter fra kommunen. Tusen takk til de som tok seg tid til å snakke med oss og delte nyttige innspill.

Noe av det som kom fram fra nabolagsrunden var forslag om å invitere naboene til visningsrunde når byggene står ferdig. Det kom også spørsmål knyttet til byggenes utforming som høyde og balkong. På informasjons- og innspillsmøte 25. april 2019 vil det gis detaljert informasjon om utforming og byggeprosessen. 

Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på her, kan du ta kontakt med assisterende kommunalsjef for helse og omsorg, Synnøve Sæther, på epost:  eller på telefon: 33 78 02 00.

Boligsosialt arbeid i Svelvik Kommune

Det boligsosiale arbeidet i Svelvik er basert på verdier som verdighet, tilhørighet og handlingsrom for eget liv. Målet er at alle skal kunne disponere en trygg og egnet bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

Å ha et hjem hvor man føler seg trygg er et grunnleggende behov, og en forutsetning for å kunne arbeide med økt mestring på andre livsarenaer.

Målgruppene for kommunens boligsosiale tiltak, og aktuelle målgrupper for leie av de nye kommunale leilighetene er:

  • Flyktninger
  • Funksjonshemmede
  • Mennesker med psykiske utfordringer
  • Rusmisbrukere
  • Økonomisk og sosialt vanskeligstilte

Med bakgrunn i behov beskrevet i boligsosial handlingsplan fra 2009 vedtok kommunestyret bygging av Lille Åsgaten 3. Kommunen har per i dag ikke et tilstrekkelig boligtilbud til målgruppene.  Ved å bygge 12 boliger i Lille Åsgaten vil kommunen få et mer mangfoldig boligtilbud.

Hovedmål, prinsipper og verdier er forankret i kommunestyretvedtaket 0082/16, og springer ut fra arbeidet med boligsosial handlingsplan fra 2009. Kommuneplanens Handlingsdel 2018-2022 har vedtatt konkrete tiltak i forhold til bygging og utredning. Her beskrives det at «Lille Åsgata skal ivareta behovet for midlertidige kommunale boliger, barneavlastning etter helse og omsorgstjenesteloven, botreningstilbud til unge med fysiske og/eller psykiske utfordringer og personalbase»

Det er per i dag ikke klart hvem som vil bli tildelt bolig i Lille Åsgaten, eller hvilke målgrupper de tilhører. Tildeling av boliger skjer etter søknad, som behandles av en tverrfaglig gruppe som kjenner leietakerne og deres utfordringsbilde godt. Å legge til rette for et godt bomiljø i Lille Åsgata innebærer at bolig- og oppfølgingstilbudet blir tilpasset den enkelte. Kommunen legger vekt på å skape et godt bomiljø med beboere som kan fungere godt sammen.

Du kan lese mer om bakgrunnen for boligsosialt arbeid i Svelvik kommune i Boligsosial handlingsplan fra 2009:

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3225/bshp_svelvik.pdf

Politisk prosess og tidligere kunngjøringer

Det har tidligere vært informert om byggeprosessen gjennom to kunngjøringer i Svelvikposten i 2015 og 2016.

KUnngjøring 2016 kunngjøring 2015  

Vi vil gjennom byggeperioden fortsette å holde naboer og nærmiljø informert om prosessen. Svelvik kommune legger stor vekt på at de nye boligene i Lille Åsgaten skal fungere godt sammen med naboer og nærmiljø. Vi ønsker i fellesskap å diskutere mulige løsninger som kan bidra til å styrke et godt naboskap med de som bor i nærmiljøet rundt boligene.

Les også om "Ærlige tanker om komplekse problemstillinger"

Du kan lese mer om den politiske prosessen her:

Om boligene i Lille Åsgaten 3 og byggeperioden

Det skal oppføres 3 bygg, med totalt 15 leiligheter, som er klare for innflytting april/mai 2020:

  • 2 av byggene er identiske og inneholder hver 6 kommunale utleieleiligheter. Det bygges totalt 12 leiligheter.
  • 1 av byggene rommer 3 avlastningsleiligheter for barn og unge med fysiske- og/eller psykiske funksjonsutfordringer. Dette er en tjeneste som er tilknyttet Brinchsgate og vil være bemannet gjennom døgnet og hele uken, når det er barn og unge der. Her vil det også være kontor med administrativt personell på dagtid.