God dialog mellom barnehagen og foreldre er en forutsetning for et godt samarbeid, og vi ønsker at samarbeidet mellom foreldre, barn og personalet skal bygge på gjensidig tillit, respekt og ansvar.

Barnehagen har en rekke råd og utvalg hvor foreldrene er med. Brukermedvirkning fra foreldrene er lovfestet i Barnehageloven §§ 4 og 5, og i Rammeplan for barnehagen, kap.5.

Foreldreråd

«For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.»  (Barnehageloven § 4) 

Formål:

  • Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet.
  • Foreldrerådet velger 2 representanter (+ 2 vararepresentanter) til barnehagens samarbeidsutvalg (SU), jf. Barnehageloven §4. Foreldrerådet kan opprette et foreldrenes arbeidsutvalg, heretter kalt FAU.

Samarbeidsutvalg (SU)                                                                                                                     

Formål: 
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.                                                                                                                            

Organisering:
I barnehagene i Svelvik kommune skal det være et samarbeidsutvalg som har følgende sammensetting: 

  • 2 representanter for de ansatte + 2 vararepresentanter
  • 2 representanter fra foreldre/foresatte + 2 vararepresentanter. Disse er representanter i FAU, hvorav leder av FAU skal være den ene representanten. Det er foreldrerådet som velger FAU representantene. Det er FAU som igjen velger leder blant de valgte representantene.
  • 2 representanter for kommunen/eier + 2 vararepresentanter (barnehagens styrer og en politisk representant fra Oppvekst- og utdanningsutvalget som utnevnes av Kommunestyret). 

Vedtekter for SU i barnehagene i Svelvik

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) – barnehageåret 2018-2019:

I Svelvik kommune er det opprettet FAU ved alle de kommunale barnehagene:

  • Leder FAU v/ Berger barnehage: Kyrre Hurum
    • E-post:      
  • Leder FAU v/ Ebbestad barnehage: Rune Turin Bjørge
  • Leder FAU v/Støa barnehage: Guro B. Gjermstad

Veiledende retningslinjer for foreldreråd og foreldrenes arbeidsutvalg (fau) i Svelvik kommunes barnehager