For Svelvik kommunes barnehager.

Vedtatt av kommunestyret 10.06.13 – sak 41/2013 og sak 49/2013

§ 1 FORANKRING

Barnehagene drives i samsvar med ”Lov om barnehager (barnehageloven)” med forskrifter, herunder forskrift om rammeplan for barnehagen.

Videre drives barnehagene etter de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for den enkelte virksomhet, og i tråd med FN’s barnekonvensjon.

§ 2 FORMÅL

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

 

§ 3     Eierforhold

Svelvik kommunes barnehager eies av Svelvik kommune. Kommunestyret har ansvar for forvaltning av Svelvik kommunes barnehager, samt tilsynsplikt med kommunale og private tiltak for barn i førskolealder. Ansvar for ivaretakelse av kommunens oppgaver som barnehagemyndighet er delegert til rådmannen.

 

§ 4     Barnehagenes styringsorgan

Hver enkelt barnehage skal ha et samarbeidsutvalg (SU) og et foreldreråd.  SU skal bestå av 2 representanter fra foreldre/foresatte, 2 fra de ansatte, og 2 fra kommunen. Styrer skal være den ene av kommunens representanter.

Barnehagens leder skal innen 15. september hvert år legge frem årsplan for samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen.

 

§ 5     Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Den enkelte barnehage skal ha eget system for HMS-arbeid, hvor faste rutiner for arbeidet skal fremgå. Ansvarlig for dette arbeidet er barnehagens eier/virksomhetsleder.

 

§ 6     Hovedopptak

Søknadsfrist for hovedopptak skal årlig kunngjøres på kommunens hjemmesider og i lokalpressen.

 

§ 7     Ansvar for samordnet opptak

Rådmannen har ansvaret for gjennomføring av samordnet opptak for alle barnehager i kommunen. Opptaket gjøres administrativt ut fra lovmessige rettighetsbestemmelser og retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Detaljer fremkommer av lokalt vedtatte ”Retningslinjer for opptak til Svelvik kommunes barnehager”

§ 8     Alternative tilbud om plass

Tilbud om plass gis i form av heldagsplasser (100%) og deltidsplasser (80%, 60%, 50%, 40% ) Deltidsplasser gis i tråd med foreldrenes ønsker, under forutsetning av at deleordningene ikke medfører redusert utnyttelse av kapasiteten.

Ved behov i søkermassen kan fastsatt antall plasser over- og under 3 år omregnes etter følgende norm: 1 plass under 3 år = 2 plasser over 3 år.

 

§ 9     Varighet av tilbud

Barn som tildeles plass beholder denne frem til skolestart, eller til plassen sies opp. Foreldre kan søke permisjon fra barnehageplassen. Søknaden avgjøres av rådmannen etter følgende prinsipper:

  • Permisjonsordningen gjøres gjeldende fra 1. eller 15. i måneden – ca 4 uker etter at søknad er mottatt. (Jfr. oppsigelsesfrist) og varer ut barnehageåret.
  • Det er ikke mulig å søke permisjon for gjeldende driftsår etter 1. mai hvert år.
  • Permisjon kan først gis etter at plassen har vært benyttet i 3 måneder.

 

§10    Mat i barnehagen

Barna får 4 måltider per uke. Ut over dette må barna selv ha med seg tilstrekkelig mat til øvrige måltider. Det serveres melk og frukt hver dag.

§11    Ansvar for tøy og private eiendeler

Barnas tøy skal være navnet. Barnehagen er ikke ansvarlig for private eiendeler barna bringer med seg.

§12    Sykdom

Ved fravær mer enn 3 dager må det gis beskjed til barnehagen. Er det smittsomme sykdommer i hjemmet plikter en straks å melde fra til styrer. Syke barn skal ikke oppholde seg i barnehagen.

 

§13    Åpningstider og ferie

Barnehagenes åpningstid er fra kl. 06.45 til kl. 17.00 fem dager pr. uke. (Mandag - fredag). Barnehagene holder stengt 3 uker i juli måned, samt mellom julaften og nyttårsaften (romjula) og perioden mellom palmesøndag og 2. påskedag (påskeuka).

 

§14    Planleggingsdager

Det er avsatt 5 dager pr. år til planlegging. Barnehagene holder da stengt. Dato for disse skal fremkomme i barnehagenes årsplaner.

 

§15    Foreldrebetaling

Betaling for barnas opphold og mat i barnehagen skjer månedlig. Kommunestyret vedtar betalingsreglement for barnehager og SFO, og kan til enhver tid fastsette gjeldende betaling innenfor regler for maksimalbetaling.

 

§16    Krav til leke- og oppholdsarealer

Kommunens krav til leke- og oppholdsareal pr. barn er satt til 4 m2 over 3 år, og 5,7m2 for barn under 3 år.

 

§17    Endring av vedtekter

Forandringer eller tilføyelser til disse vedtekter må vedtas av kommunestyret.