Det etterstrebes å gi barna tilbud iht. ønske nr 1 eller 2. Dersom dette ikke er mulig vurderes søknaden i forhold til alle barnehager. Ved tilbud i annen barnehage skal ønske om overflytting imøtekommes før tildeling til nye søkere.

Gjelder for kommunale og private barnehager. 

I henhold til Lov om barnehage, skal barn med funksjonshemninger ha fortrinnsrett til barnehageplass.

Det fysiske miljøet må være egnet til å ta imot det funksjonshemmede barnet. Det er derfor mulig at barnet får tilbud i annen barnehage enn de tilsøkte.

Barn som vurderes i denne prioriteringsgruppa er barn, som på grunn av sin funksjonshemming, skal prioriteres til plass. Dette kan innebære at barnet har språk-/talevansker, fysisk-/psykisk funksjonshemning, forsinket utvikling eller samhandlingsvansker. 

Det etterstrebes å gi barna tilbud iht. sitt ønske nr 1 eller 2. Dersom dette ikke er mulig vurderes søknaden i forhold til alle barnehager. Ved tilbud i annen barnehage skal ønske om overflytting imøtekommes før tildeling til nye søkere

  1. Funksjonshemmede barn
  2. Barn med rett til barnehageplass jfr. Lov om barnehager. Se Regjeringens - rett til barnehageplass. 
  3. Barn av enslige forsørgere
  4. Barn fra hjem hvor ett eller flere medlemmer er syke
  5. Dårlige bo- eller lekeforhold
  6. Barn i hjem hvor både mor og far er yrkesaktive
  7. Barn som trenger miljøforandringer
  8. Barn fra tospråklige familier
  9. Andre spesielle årsaker

Punktene er ikke gitt i prioritert rekkefølge - med unntak av punkt 1) og 2). De andre punktene kan derfor tillegges like stor vekt ut fra en helhetsvurdering.