Svelvik kommune følger nasjonale regler for makspris og moderasjonsordninger i barnehager.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og fastsettes av Stortinget.

Maksprisen er fra 1. januar 2019 fastsatt til kr 2 990  per måned - totalt kr 32 090 per år. Fra 1. august 2019 er maksprisen justert til kr 3 040 per måned - totalt 33 440 per år.  
Barnehagene krever betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage og SFO i samme kommune får du reduksjon i foreldrebetalingen. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere, eller om barna har plass både i barnehage og kommunal SFO.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon

Moderasjon ved lav inntekt

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 533.500 per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Kommunen har ansvaret for å behandle søknader om redusert betaling. Grunnlag for søknaden er siste års selvangivelse, og vedtaket gjelder for ett og ett barnehageår.

Ved vesentlig og varig inntektsendring kan betalingssats endres i løpet av året. Søknad må begrunnes og endringen må dokumenteres.

Når foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling skal betalingskrav ved aktuell barnehage reduseres fra det tidspunkt vedtaket angir.

  • Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Les mer om betalingsreglement og særskilte fritak:

Private barnehager i kommunen

For private barnehager i kommunen, vises til hjemmesiden til barnehagen.