For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagene samarbeider med andre tjenester og institusjoner både i kommunen og utenfor. Samarbeidet med andre instanser foregår både på individnivå og systemnivå. Tverrfaglig og helhetlig tenkning står derfor sentralt.

Foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid er viktig for at vi skal kunne gi barna en god barnehagehverdag. Vi har et felles ansvar for barnets trives og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

Foreldresamarbeidet foregår på to plan; det formelle, som inkluderer foreldremøter, foreldresamtaler, SU og FAU og det mer uformelle, som foregår i den daglige kontakten ved levering og henting.

Barnehage - skole

Et godt samarbeid mellom barnehage og skole skal bidra til at barna får en god overgang og en god skolestart. Alle får tilbud om 2 førskoledager våren før skolestart.

Helsestasjonen

Helsestasjonen er en viktig samarbeidspartner for barnehagene. Samarbeidet skal sikre at alle barn får en best mulig utvikling. Helsestasjonen kan etter samtykke av barnets foresatte gi barnehagen tilbakemelding og igangsette samarbeid etter språkkartlegging ved 4 års kontroll.

Barneverntjenesten

Barnehagene samarbeider med Barneverntjenesten til det beste for barna. Barnehagene har en viktig rolle når det gjelder å oppdage barn som ikke har det bra. Ved bekymring for et barn har barnehagen plikt til å kontakte Barneverntjenesten for at barnet skal få nødvendig hjelp og støtte. Svelvik kommune legger vekt på at de ansatte har kompetanse til å oppdage barn som lider under utilstrekkelig omsorg.

Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste (PPT)

Gå til siden med PPT