Gå direkte til:

Tilsynsansvar

Kommunestyret har delegert tilsynsansvaret for drift av barnehagene til tjenesteleder for Oppvekst og utdanningstjenester.

Hensikten med kommunens tilsyn

Brukerne skal gjennom kommunens tilsyn, være sikret at:

 • Barn gis gode oppvekstkår
 • Barnehager med høy kvalitet
 • Barnehagen drives i henhold til lover og forskrifter, samt kommunale vedtak og forskrifter
 • Eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold til gjeldende lovverk med forskrifter

Lovgrunnlaget for tilsyn

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 16 bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. § 8. Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med virksomhetene (kommunale og ikke- kommunale) som er godkjent etter barnehageloven §§ 6 og 11 eller kan være godkjenningspliktig etter § 6. Dette gjelder barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager.

Loven sikrer kommunens rett til innsyn i dokumenter og tilgang til barnehagelokaler der det anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.

Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til gjeldende regelverk.

Mulige tema for det kommunale tilsynet kan være:

 • Barnehagens vedtekter
 • Barnehagens innhold og kvalitet i forhold til lov og rammeplan, herunder årsplan/utviklingsarbeid, jf §§ 1,2.
 • Vurderingsarbeid
 • Leke og oppholdsareal
 • Styrer pedagogisk bemanning, jf §§ 17 og 18 og forskrift om pedagogisk bemanning
 • Barnas rett til medvirkning § 3
 • Samarbeidsutvalg
 • Foreldresamarbeid
 • Politiattester, jf § 19.
 • Regler om taushetsplikt, jf § 20.
 • Opplysningsplikt til barneverntjenesten, jf § 22.
 • Opplysninger om barna
 • Tilskudd
 • Rammebetingelser

Dersom kommunen avdekker forhold i strid med regelverket, kan kommunen gi pålegg om retting av avvik. Slike pålegg er enkeltvedtak etter forvaltningsloven , jf § bokstab b, og kan påklages til Fylkesmannen.

Gjennomføring av tilsyn

 • Tilsynet kan være anmeldt / varslet, uanmeldt og/ eller gjennom dokumentkontroll
 • For å styrke faglig vurdering, samt sikre tilsynets legitimitet – bør tilsynet i den enkelte barnehage gjennomføres av minst to personer
 • Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal alle barnehager ha minst ett tilsyn hvert annet år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere
 • Ulike tema kan i perioder få økt fokus, for eksempel ulike satsingsområder

Svelvik kommune har utarbeidet følgende rutiner for varslet tilsyn

AKTIVITET

ANSVAR

Sender ut varsel om tilsyn til barnehagen minst 4 uker før gjennomføring. Følgende sendes ut som  vedlegg:

 • Plan for tilsyn av barnehager i  Svelvik kommune
 • Skjema - Barnehagens rammebetingelser og innhold

Myndigheten

Skjema: ”Barnehagens rammebetingelser og innhold” fylles ut og  returneres til tilsynsmyndigheten senest  en uke før gjennomføring av tilsynet.

Styrer/eier

Avtaler lages med de som  skal være med på tilsynet fra barnehagen:

 • Eier / styrer / styrerassistent
 • Samarbeidsutvalg
 • Tillitsvalgte / verneombud

Styrer

Skjema:  ”Barnehagens rammebetingelser og  innhold” blir gjennomgått under tilsynet og er utgangspunkt for drøftinger og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheten  til styrer/eier.

Myndigheten

”Tilsynsrapport” sendes tilbake til barnehagen senest 2 uker etter gjennomføring av tilsynet. Alle som deltok på tilsynet skriver under og får kopi.  Rapporten skal inneholde:

 • Vedtak
 • Frist for utarbeidelse av plan for lukking av avvik.
 • Opplysninger  om klageadgang.

Myndigheten

”Plan for  lukking  av avvik” sendes barnehagemyndigheten.

Styrer/eier

Barnehagens plan følges opp. Hvis fristen for å gjennomføre pålegget ikke overholdes,  sendes ”Pålegg om  lukking av avvik”.

Myndigheten

Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes sendes nytt varsel med ”Pålegg om  retting av ulovlige forhold etter barnehageloven  §17”.

Myndigheten

Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller forholdene ikke lar seg rette,  sendes ”Varsel  om  varig eller midlertidig stenging.”

Myndigheten

”Sluttrapport.”

Myndigheten

Plan for gjennomføring av tilsyn i perioden 2016 – 2020

Barnehage

Type tilsyn

Årstall

Mnd / dato

Ebbestad barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2016

19. september

Berger barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2016

7. november

Støa barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2017

8. mars

Tømmerås barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2017

9. mars

Ebbestad barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2018

19. september

Berger barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2018

12. september

Støa barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2019

Mai/juni

Tømmerås barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2019

Mai/juni

Ebbestad barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2020

Mai/juni

Berger barnehage

Varslet tilsyn - systemrevisjon

2020

Mai/juni