Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å hjelpe mennesker i akutt krise. Det kan være i forbindelse med uventede dødsfall, ulykker, selvmord eller andre alvorlige hendelser. Kriseteamet skal utfylle det eksisterende kommunale hjelpeapparatet.

Teamets viktigste oppgaver er å skaffe oversikt over hvilke hjelpetiltak det er behov for i den aktuelle situasjonen. Teamet fordeler oppgaver og innkaller andre ressurser etter individuell vurdering. Når det er behov for videre oppfølging, formidler teamet kontakt til kommunens ordinære hjelpeapparat.

Alle kan henvende seg til representanter i kriseteamet, men henvendelser kommer som oftest fra legevakt, politi eller prest. Henvendelser drøftes med kriseteamets koordinator, som innkaller øvrige medlemmer i teamet ved behov. Kriseteamet har ingen vaktordning, men medlemmene stiller opp så sant det er mulig når en krise eller hendelse inntreffer.

Navn Stilling
Annette Kagiavas Koordinator av kriseteamet og 
avdelingsleder for oppfølgingstjenesten, psykisk helse og rus

Anne Wøien

Fagleder Tiltaksteam Svelvikhuset
Line Gjerdahl Avdelingsleder Mestring og aktivitet
Annette Stenseng Sogneprest
Helen Kvam NAV
Bård Olav Fossan
vara: Jan Henrik Håkestad
Representanter Politiet

Kontakt oss:
Kommunens sentralbord: 33 78 01 00
Koordinator for teamet, Annette Kagiavas: 482 28 784
Politi: 02800
Nødnummer: 112