BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke om BPA?

Den som på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende bistandsbehov kan søke om tjenesten. Den som mottar tjenesten må selv, eventuelt med bistand, organisere og lede arbeidet med assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Hvordan søker jeg om BPA?

Du må søke om BPA. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Hva koster BPA?

Du må betale for de tjenester som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.  Satsene fastsettes av kommunestyret.