Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

Den/de som yter omsorg til andre uten å ha plikt til det, samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn kan søke omsorgsstønad.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med omsorgsyter og omsorgsmottaker

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig. Ved utregning av omsorgsstønad vil hjelpestønad trekkes fra beløpet før utbetaling.

Hvordan søker jeg om omsorgsstønad?

Du må søke om omsorgsstønad. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.