Kontor for saksbehandling

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett til nødvendig helsehjelp, pleie og omsorg.

Forvaltningskontoret for Helse og Omsorg (FHO) behandler søknader om de fleste helse- og omsorgstjenester for personer i alle aldre.

Hvis du ønsker en samtale med en av våre saksbehandlere, ber vi om at du tar kontakt for nærmere avtale

Adresse:

Svelvik kommune
Åsgt. 24
30601 Svelvik

Besøksadresse: 
Eikveien 17,
3060 Svelvik

E-post:  Sensitive opplysninger må ikke sendes pr e-post.

Telefon: 33 78 01 00

For å sikre at du får snakke med saksbehandler bør du avtale tid på forhånd.

Lenke til søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Lenke til søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (word)

Søknadsskjema sendes til: 
Svelvik kommune
Forvaltningskontoret for Helse og Omsorg (FHO)
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Av personvernhensyn skal søknader om helse og omsorgstjenester ikke sendes med e-post.

 

Du kan søke selv eller ved hjelp fra andre, for eksempel pårørende, verge, advokat eller en annen du har tiltro til. Hvis andre søker på vegne av deg, må underskrevet fullmaktsskjema legges ved søknaden.

Søknaden skal inneholde opplysninger om din situasjon og hvorfor du trenger hjelp. Søknaden trenger ikke å være konkret rettet mot en bestemt tjeneste.

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden varierer ut fra hastegrad, hvor omfattende saken er, og hvilke opplysninger vi må innhente fra deg eller andre for å kunne vurdere søknaden din.

Dersom det tar mer enn 3 uker å behandle søknaden din, sender vi deg et foreløpig svar med informasjon om når du kan regne med at søknaden vil være ferdig behandlet.

Dersom du har behov for akutt helsehjelp må du kontakte fastlege eller legevakt.

Saksbehandleren din vil som regel ta kontakt med deg for å avtale et møte hjemme hos deg eller på kontoret vårt. Formålet med et slikt møte er å få kartlagt hva du klarer selv, og hva du trenger hjelp til.

Det er ofte behov for å hente inn tilleggsinformasjon fra andre instanser for å kunne behandle søknaden din, for eksempel fra fastlegen, spesialisthelsetjenesten, NAV etc. Slike opplysninger kan ikke gis uten ditt samtykke.

Du har rett og plikt til å uttale deg i egen sak, og medvirke til utformingen av tjenestetilbudet. Selv om det er kommunen som avgjør om du har rett til tjenester, er det viktig at du selv tar aktivt del i prosessen for å få kartlagt dine ressurser og behov.

Vi som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om de personlige opplysningene vi mottar om deg.

Alle søknader blir individuelt behandlet. Saksbehandler tar stilling til de opplysningene vi har mottatt og vurderer din situasjon opp mot regelverket. Saksbehandler legger saken fram for avdelingsleder, som fatter endelig avgjørelse.

Vedtaket skal være begrunnet.

Dersom du fyller vilkårene for rett til tjenester, skal vedtaket konkret beskrive hva slags hjelp som gis, hvor mye og med hvilket formål.

Hvis det er uklart for deg hva vedtaket går ut på, kan du ta kontakt med saksbehandler.

Vedtaket gjelder så lenge tjenestebehovet er uendret. Du vil bli varslet om eventuelle endringer, reduksjon eller bortfall av tjenester.

Du har som hovedregel rett til å gjøre deg kjent med de saksdokumentene som ligger til grunn for vår vurdering og avgjørelse. Hvis du ønsker innsyn kan du kontakte saksbehandler

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage på det.

Dette gjelder både om du er uenig i hvilke tjenester du er tildelt, antall timer du har fått, eller om du har fått avslag på søknaden din. Frist for å klage er fire uker fra du har mottatt vedtaket.

Klagen skal være skriftlig og bør inneholde det du klager på og opplysninger som kan være av betydning for saksbehandling av klagen.

Du kan få hjelp av saksbehandler til å skrive klagen.

Klagen skal sendes til Svelvik kommune v/Forvaltningskontoret for Helse og Omsorg (FHO).

Dersom kommunen ikke tar saken til følge, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Adresse

Postadresse:
Svelvik kommune
Åsgaten 24

3060 Svelvik

Besøksadresse:
Eikveien 17
3060 Svelvik