Et korttidsopphold er et tilbud til deg som har behov for helsehjelp hele døgnet i en tidsavgrenset periode. Lengden på oppholdet tildeles etter vurdering av ditt behov og funksjon.

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov, samt  bidra til opptrening, slik at du gjenvinner funksjon og kan fungere i eget hjem.

Ordinært korttidsopphold kan også benyttes i en overgangsfase etter utskrivelse fra sykehus.

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og bidra til rehabilitering slik at du kan fungere i eget hjem.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold kan benyttes for personer som medfører svært tyngende omsorgsoppgaver for sine pårørende. Personen vil vanligvis motta hjelp i hjemmet, men de pårørende kan ha behov for avlastning slik at de sikres tilstrekkelig hvile, fritid og opprettholdelse av sine sosiale relasjoner. Tjenesten skal gi pasienten mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.

Palliasjon/lindrende opphold

Dette er et tilbud til alvorlig syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg. Det jobbes aktivt og målrettet mot forebygging og lindring av symptomer.

Det er avsatt et eget rom til dette som i best mulig grad er skjermet fra den øvrige avdelingen. Rommet er også tilknyttet et rom for pårørende slik at det gis mulighet for overnatting etter behov.