Et korttidsopphold er et tilbud til deg som har behov for helsehjelp hele døgnet i en tidsavgrenset periode. Lengden på oppholdet tildeles etter vurdering av ditt behov og funksjon.

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov, samt  bidra til opptrening, slik at du gjenvinner funksjon og kan fungere i eget hjem.

Ordinært korttidsopphold kan også benyttes i en overgangsfase etter utskrivelse fra sykehus.

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov samt bidra til rehabilitering slik at du kan fungere i eget hjem.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold kan benyttes for personer som medfører svært tyngende omsorgsoppgaver for sine pårørende. Personen vil vanligvis motta hjelp i hjemmet, men de pårørende kan ha behov for avlastning slik at de sikres tilstrekkelig hvile, fritid og opprettholdelse av sine sosiale relasjoner. Tjenesten skal gi pasienten mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.

Palliasjon/lindrende opphold

Dette er et tilbud til alvorlig syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg. Det jobbes aktivt og målrettet mot forebygging og lindring av symptomer.

Det er avsatt et eget rom til dette som i best mulig grad er skjermet fra den øvrige avdelingen. Rommet er også tilknyttet et rom for pårørende slik at det gis mulighet for overnatting etter behov.

Hvordan søker jeg om korttidsplass?

Det må søkes på de ulike plassene ved sykehjemmet. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Hva koster tjenesten?

Egenandelen er fastsatt til kroner 165 pr døgn (gjeldende fra 01.01.19)