Et langtidsopphold på sykehjem er et bo- og omsorgstilbud til den som har behov for stor grad av helsefaglig oppfølging og stell gjennom hele døgnet og som det ikke er forsvarlig eller hensiktsmessig å utføre i pasientens eget hjem.

Før langtidsplass innvilges skal som regel andre tiltak, som for eksempel økte hjemmetjenester, dagsenter og korttidsopphold, være forsøkt.

Ordinær avdeling

Ordinær avdeling benyttes til pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet. Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger.

Skjermet avdeling

Skjermet avdeling benyttes til pasienter med demens som har behov for skjerming og tettere oppfølging av ansatte. Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Når pasienten ikke nyttiggjør seg miljøtiltakene på skjermet avdeling, vurderes flytting til ordinær langtidsavdeling.

Hvordan søker jeg om langtidsplass?

Det må søkes på de ulike plassene ved sykehjemmet. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.