Feedback informert tjeneste

I Svelvik kommune jobber vi med å systematisere brukermedvirkning gjennom å implementere feedback informert tjeneste (FIT) til vår kommune. Dette arbeidet gjøres på tvers av ulike etater i kommunen deriblant barneverntjenesten, helsestasjonen, forebyggende team, psykisk helsetjeneste og rusomsorg og NAV. Det er dannet en ressursgruppe som utgjør representanter fra de overnevnte etater. Ressursgruppen skal møtes en gang i måneden for å drøfte blant annet hvordan implementeringen av FIT og erfaringer med dette er på tvers av de ulike etater. Dette for å kvalitetssikre implementeringen.

Verktøyet ble opprinnelig utviklet av de amerikanske forskerne Barry Duncan og Scott Miller og er i dag et verktøy som brukes av en rekke norske kommuner. Verktøyet innebærer to skjemaer som tjenestemottakere krysser av på. Det ene skjemaet omhandler hvordan brukeren opplever at han/ hun har det innenfor fire forskjellige områder; 
1.  Med seg selv/ personlig 
2. Familien/mellommenneskelig 
3. På skolen/ sosialt 
4. Alt i alt/ generelt
Det er utviklet et skjema tilpasset for barn og et skjema tilpasset voksne. På slutten av samtalen fyller tjenestemottaker ut det siste skjemaet som omhandler hvordan han/hun har opplevd samtalen, også her innenfor fire forskjellige områder; 

1. Forholdet mellom deg og terapeut   
2. Mål og tema  
3. Tilnærming eller metode   
4. Generelt/alt i alt.

Ved at tjenestemottaker fyller ut skjema i begynnelsen av samtalen får man kartlagt opplevelsen av samtalen i tillegg til at man grafisk får fulgt utviklingen av tiltaket. Skjemaet gir en mulighet for å sammenligne skårer fra gang til gang for å undersøke progresjon av tiltaket. Under samtalen er det viktig å få tilbakemelding på hvordan målgruppen opplever tjenestene som tilbys og nytteeffekten.

Vil du lese mer om FIT?

I implementeringen av FIT i Svelvik kommune har NAPHA vært en god støttespiller (nasjonalt kompetansesenter for psykiske helsetjenester). NAPHA har utarbeidet en egen nettside med nyttig informasjon om FIT. Trykk på linken til NAPHAS hjemmesider for å lese mer www.napha.no/fit/ 

SKO- studien

Sko-studien står for samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier. Formålet med prosjektet er å identifisere organisatoriske faktorer innen primær-helsetjenestene som kan bedre tilbudet til barn, unge og deres familier.

Studien innebærer i praksis en bruker og en ansattundersøkelse. I etterkant av deltagelse vil tjenesten motta en rapport basert på tjenestemottakernes erfaringer samt få veiledning av RKBU- Nord for hvordan arbeide med disse erfaringene.

Deltakere i SKO-studien:

  • Helsestasjonen
  • Forebyggende enhet
  • Barneverntjenesten