Er bekymret for ett barn, men er usikker?

1. Noen ganger kan det være vanskelig å få tak i hva som utløser en bekymring og hvor alvorlig bekymringen er.

2. Konkretiser din bekymring. Dette kan du gjøre ved å stille deg selv spørsmål som kan bidra til reflektering rundt bekymringen.

Slike spørsmål kan være:

 • Hva er jeg bekymret for?
 • Hva gjør at jeg er bekymret?
 • Har jeg vært bekymret for dette barnet lenge?
 • Hva tenker jeg at skal til for at jeg ikke ville vært bekymret?

Dette er spørsmål du kan stille deg om du er bekymret for et barn

3. Etter å ha konkretisert din bekymring så drøft den med en kollega eller din leder. Dette er både for å kvalitetssikring men også fordi du ikke skal stå alene i din bekymring.

4. Uti fra drøftingen, kom dere frem til en av tre;

4.1 Videre tiltak i egen etat
Foreldre skal ha informasjon om at det foreligger en bekymring. Inviter foreldrene eller de som har ansvar for barnet til et møte for å drøfte bekymringene med de. Det er nødvendig at foreldrene får informasjon om at dere er bekymret i forhold til videre tiltak.

 • Start møte med agenda for møtet; at dere er bekymret for barnet/barna og hva som ligger i denne bekymringen.
 • I samråd med foreldrene komme frem til tiltak som kan bedre forholdene for barnet. Lag en plan med foreldrene i forhold til videre tiltak og hvem som gjør hva i forhold til tiltakene.
 • Avtale tidspunkt for evalueringsmøte for å høre utviklingen.
 • Evaluer om tiltakene har hatt den effekt man har ønsket.

VIKTIG: I saker der det er mistanke om at et barn er utsatt for seksuelle overgrep eller vold så skal det alltid meldes til politi eller barneverntjeneste. Foreldrene skal IKKE ha informasjon om en slik bekymring.

4.2 Veiledning videre i saken

 • Dersom det trengs mer veiledning i saken i forhold til bekymringens alvorlighetsgrad og veien videre har kommunen opprettet ett team som skal bistå ansatte i kommunen i forhold til dette.
 • Her kan du lese mer om SAMTEAM og hvordan ta kontakt. Det er viktig å huske å få samtykke av foreldrene til å drøfte saken dersom den ikke skal drøftes anonymt.
 • Man kan også ta kontakt med kommunens forebyggende team for å drøfte en bekymring. For kontakt med forebyggende team.

Det er også mulighet for å kunne drøfte en sak anonymt med barneverntjenesten. Ring: 33 78 01 00 og spør etter barneverntjenesten.


4.3 Melde til barneverntjenesten
Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at:

 • Et barn blir mishandlet i hjemmet
 • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
 • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker

Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om vedkommende på egenhånd forsøker å avhjelpe (bufdir, 2016).

Ta kontakt dersom du kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • Vold eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Foreldre som ruser seg
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsekteskap

Hentet fra www.barnevernsvakten.no)


Dersom du er bekymret for et barn kontakt barneverntjenesten i Svelvik kommune. 

Dersom det oppstår en bekymring for barn utenom tidspunkt for den kommunale barneverntjenesten bes det ta kontakt med barnevernsvakten.

Både privatpersoner og offentlig ansatte kan kontakte barnevernvakta for å inngi bekymringsmelding eller varsle om en akuttsituasjon. 

VIKTIG: Det er viktig å huske at man har et personlig ansvar for å melde en sak til barneverntjenesten.