Kartlegging av barn i samtaler med voksne.

Formål

  • Identifisering og kartlegging av barn av foreldre med psykiske vansker og/eller rusproblematikk slik at de kan få den oppfølging og hjelp de er i behov av.
  • Bidra til å kvalitetssikre at alle som jobber med foreldre og barn i Svelvik kommune ivaretar et barneperspektiv i sitt arbeid med den enkelte tjenestemottaker.

I samtale med voksne med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer

  • Det skal alltid kartlegges om bruker har barn og/eller omsorg for barn. Dette skal gjøres i et tidlig forløp i tjenesten som bruker mottar. Dette skal journalføres at er blitt gjort.
  • Dersom det er barn i bildet; barnefokusert samtale der formål er å kartlegge og identifisere hvordan barnet blir ivaretatt og om det er behov for eventuell informasjon til barnet og/ eller tiltak. I denne samtalen kan FIT, gjennom å be foreldrene krysse av på hvordan de tror barnet har det, være et nyttig verktøy. Videre kan man bruke skjemaet for å kartlegge barnas omsorgsituasjon.
  • Dersom det under kartlegging med foreldrene kommer frem at barnet kan ha behov for videre oppfølging tas dette opp med foreldrene hvor man drøfter tiltak og eventuelle andre henvisningsarenaer som kan følge opp barnet videre. I tilfeller hvor det er snakk om henvisning videre skal det alltid innhentes samtykke fra foreldrene. Samarbeidene/ henvisningsinstanser som kan snakke med barna kan eksempelvis være skolehelsetjeneste, helsestasjonen, forebyggende team. Samtykkeskjema finnes her.
  • Dersom man er i tvil i forhold til om man er bekymret for et barn eller ikke så drøft din problemstilling med en kollega eller leder. Man kan også ta kontakt med kommunens SAMTEAM for å drøfte bekymringen.