For å kunne identifisere og komme frem til tiltak for barn av psykisk syke foreldre og/eller barn av foreldre med rusproblematikk så er det viktig at vi i kommunen har en god kunnskap om denne målgruppen.

Det er viktig å ha kunnskap om faktorer som gjør at vi på en god måte kan fange opp og følge opp disse barna. Dette involverer blant annet kunnskap om risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, symptomer og kjennetegn samt kunnskap om gode strategier og tiltak for å følge opp barn i denne målgruppen.  

For å øke kompetansen innenfor dette feltet har følgende kompetansehevende tiltak blitt gjennomført:

Barnebibliotek:

For å bidra til å øke kompetansen har vi i kommunen opprettet ett barnebibliotek der alle ansatte i kommunen kan låne bøker som omhandler denne målgruppen. Lese mer om barnebiblioteket og de bøkene vi har.

Fagseminarer:

Svelvikhuset arrangerer et årlig fagseminar for kommunens ansatte. Temaet for fagdagen er «de sårbare barna».

DCM kurs:

Flere av kommunens ansatte har fått opplæringen i å samtale med barn etter den Dialogiske Samtalemetoden, DCM.

Om DCM som samtalemetode:

Å samtale med barn etter den Dialogiske Samtalemetoden, DCM, gjør at barn og unge forteller oftere og tidligere mer detaljert om alvorlige forhold som de lever under. Barnets behov blir mer synlig tidlig i arbeidet. Det igjen fører til bedre forståelse for barnets situasjon, og et bedre grunnlag for å iverksette riktigere hjelpetiltak for barnet (barnesamtalen.no).

Opplæringen består av et bredt utprøvd opplærings og veiledningsprogram. Temaer er ; barneperspektivet, dialogisk kommunikasjonsteoretisk forståelse, relasjonell utviklingspsykologi, barns minne og minneprosesser, barns pålitelighet og påvirkelighet, traumeforståelse, etikk og metodisk gjennomføring.