2016 har åtte ledere fra Svelvik kommune deltatt på studiet «Samhandlende lederskap for tjenester til utsatte barn og familier», i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge.

Bakgrunn for deltagelse

Forskning blant annet innen helse, utdanning og arbeid har påvist klare sammenhenger mellom erfaringer i tidlige år og utfordringer gjennom livsløpet, som eksempelvis sykdom, mangelfull utdanning eller arbeidsledighet. Det er jobbet systematisk over tid med utvikling av ny kompetanse og nye tjenester for utsatte barn og familier, men parallelt har kompleksiteten i utfordringene økt. Mens det er vanskelig å snu en samfunnsendring er det fullt mulig å gjøre noe med hvordan tjenester er organisert. Kompleksiteten i mange utsatte barn og familiers behov gjør det nødvendig med god samhandling på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivåer, fordi en bestemt tjeneste eller en bestemt type kompetanse ikke er tilstrekkelig til å møte sammensatte behov. God samhandling forutsetter helhetlig tilnærming til organisering og ressursutnyttelse. Å muliggjøre god samhandling er derfor en lederutfordring både på strategisk nivå og operativt nivå (tjenestenivå), som ikke uten videre kan delegeres til ansatte i spesialist- eller linjefunksjoner.

Lederprogrammet vil bidra til praksis- og utviklingsbasert lederutvikling med bakgrunn i de viktigste relaterte lederteorier i tråd med KS sin arbeidsgiverplattform AGS 202O og helhetlig lederutviklingsstrategier i kommunal sektor (Rapport fra KS Buskerud, Telemark og Vestfold).

Deltakere

 • Anita Tuhus, styrer Ebbestad barnehage
 • Edel Karin Wøien, rektor Tangen skole
 • Kirsten Johnsrud, rektor Svelvik ungdomsskole
 • Kjersti Engløk, leder Helsestasjonen
 • Vibeke Aspevoll, leder Koordinerende enhet
 • Monica Nebell, leder Svelvikhuset
 • Annette Kagiavas, leder NAV

Om studiet

Modulen gir kursbevis eller 15 studiepoeng på masternivå, og skreddersys til satsing i deltakende kommuner. Modulen har som utgangspunkt at

 •  «Utsatte barn og familier» er en stor og mangfoldig gruppe
 • Alle tjenestetyper og tjenestesteder bidrar til å styrke utsatte barn og familier
 • Satsing på denne målgruppen er avgjørende for fremtidens velferdsutvikling
 • Satsing på målgruppen krever god samhandling mellom tjenester, nivåer og sektorer
 • God samhandling er primært en lederutfordring, både på strategisk og operativt nivå
 • God samhandling forutsetter kompetanse og vilje til å lære gjennom prøving og feiling
 • Deltakerne i modulen er kolleger mer enn individuelle studenter, og deltar i modulens læringsaktiviteter som del av sitt ordinære arbeid (Rapport fra KS Buskerud, Telemark og Vestfold )