Svelvik kommunes kulturpris deles ut til enkeltpersoner, arbeidsgrupper, lag, foreninger eller organisasjoner som over lengre eller kortere tid har lagt ned et stort og fortjenestefullt arbeid på kultursektoren i kommunen.

Begrunnede forslag på kandidater sendes kulturstyret innen 1.mai hvert år. Kulturstyret fatter sitt vedtak og deler ut prisen under Svelvikdagene. Kulturstyret bør tilstrebe enstemmighet i sitt valg. Prisen kan deles hvis dette synes rimelig.

Kulturprisen skal bestå av et arbeid utført av en lokal kunstner/brukskunstner og diplom inneholdende opplysninger om prisen, eller diplom og et pengebeløp i de tilfeller prisen tilfaller en forening.