For mer informasjon ta kontakt med

Søknadsfrist 15. oktober 2019

I Svelvik kommune er det Kultur og byutvikling som administrerer spillemiddelordningen.
Ta gjerne kontakt i forkant for en prat, og eventuelt bistand med søknadsprosessen.

Kontaktperson: 

Søknad om tilskudd til idrettsanlegg gjøres elektronisk på www.idrettsanlegg.no innen 15. oktober. Dette er også fristen for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (se lenger ned).

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, borettslag, velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap og lignende). Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. 64 prosent av dette overskuddet fordeles til idrettsformål, hvor den største andelen av dette går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene.

Slik går du frem

Før spillemiddelsøknad kan opprettes:

  • Ta kontakt med kommunen
  • Anlegget må med i kommunens anleggsplan med årlig rullering
  • Anlegget må registreres av kommunen. Alle anlegg får tildelt et anleggsnummer
  • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (tegninger, planer og behovsvurdering) må være godkjent. Disse planene må ha forhåndsgodkjenning av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes departementet for forhåndsgodkjenning.

Det er viktig at forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidet settes i gang!

Eier ikke idrettslaget grunnen må laget ha en tinglyst feste-/leierett på minimum 30 år. Det kan søkes om dispensasjon fra dette kravet.

Opprette søknad:

Spillemiddelsøknaden sendes elektronisk via søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Her finner du også andre skjemaer, diverse maler, bestemmelser og mer informasjon om spillemidler.

Hvor mye kan det søkes om?

Ordinære anlegg

Hovedregel er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad til bygging og/eller rehabilitering.

Nærmiljøanlegg

Dette er anlegg og områder for egenorganisert aktivitet i nærområder der folk bor. Eksempler på det er ballbinger og skileikbakker. Det kan gis tilskudd på inntil 50% av godkjent totalkostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til kr 300.000 per anleggsenhet. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50.000 (tilskudd kr 25.000).

Lokale kulturhus

Dette er egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan være kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene, kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Det kan gis tilskudd med inntil 1/3 av godkjent kostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til kr 2.000.000