1 til 10 av 46

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram: detaljregulering for Grunnane næringsområde

På vegne av Svelvik kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av forslag til planprogram for Grunnane næringsområde i Svelvik. Planområdet omfatter eiendommene gbnr. 12/48, 12/54-12/60, 12-62, 12/63, 12/6000 og deler av 16/1. Eiendommene gbnr. 12/48, 12/62 og 12/6000 eies av Svelvik kommune. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

Sist endret:

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Nordby massedeponi

Forslag til reguleringsplan for Nordby massedeponi ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Kultur- og byutviklingsutvalget (KBU) 27.11.2018 og vedtatt lagt ut på høring og til offentlig ettersyn i henhold til rådmannens alternative innstilling.

Sist endret:

Varslet sak om arbeidsmiljøet

I vår ble det varslet om kritikkverdige forhold internt i en av kommunens tjenester. Nå foreligger en faktaundersøkelse på bakgrunn av varselet.

Sist endret:

Ny leverandør av renovasjonstjenester i Svelvik

Fra 1. november 2018 er det ny leverandør av innsamling av husholdningsavfall fra husstandene i Drammensregionen, da nåværende kontrakt går ut. Det er selskapet NordRen AS som etter en offentlig anbudskonkurranse skal samle inn avfallet.

Sist endret: