1 til 12 av 49

Godt badevann på Knemstranda

Miljørettet helsevern i Vestfold overvåker vannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser. Prøver tatt denne uka viser at Knemstranda har får beste skår.

Sist endret:

Kunngjøring av vedtak om mindre endring av bestemmelser i kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-17 har kommunen vedtatt ‘mindre endring’ av bestemmelser i kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune 2015-2027. Bakgrunnen for endringen stammer fra motstrid i bestemmelsene til kommuneplanen som gjelder forholdet mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner. Endringen består av ny utforming av bestemmelsen i punkt 17.1 i arealdelen. Tittel på bestemmelsen i punkt 9.2 oppdateres i henhold til den faktiske virkningen av bestemmelsen.

Sist endret:

Vedtatt reguleringsplan for Stomperud

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at detaljregulering for Stomperud (utvalgssak nr. 18/19) ble vedtatt i kommunestyrets møte 02.04.2019.

Sist endret:

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram: detaljregulering for Grunnane næringsområde

På vegne av Svelvik kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av forslag til planprogram for Grunnane næringsområde i Svelvik. Planområdet omfatter eiendommene gbnr. 12/48, 12/54-12/60, 12-62, 12/63, 12/6000 og deler av 16/1. Eiendommene gbnr. 12/48, 12/62 og 12/6000 eies av Svelvik kommune. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

Sist endret: