Kunngjøring av administrativt vedtak.

I henhold til § 12-14 annet ledd i plan- og bygningsloven, kunngjøres det at endring av reguleringsplan for Adaxparken ble vedtatt administrativt 28.11.2019.

Endringen består av endring av boligtype innenfor felt B1, utvidelse av lekeplass BLK3, samt tilpasning av gang- og sykkelveien innenfor planområdet.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. 
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Endrede plandokumenter og vedtaket kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter:

1. Plankart for Adaxparken, datert 21.11.19 (pdf)

2. Planbestemmelser for Adaxparken, datert 21.11.19 (pdf)

3. Kunngjøringsbrev med administrativt vedtak (pdf)

Eventuell klage må sendes innen 3 uker fra mottatt kunngjøring til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Eller