Forslag til reguleringsplan for ‘Gang- og sykkelveg, Hellinga (Berger) – fv 319’ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Kultur- og byutviklingsutvalget den 12.03.2019og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til rådmannens innstilling.

Saksdokumenter :

Saksframlegg

Vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart

2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse  

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Uttalelse til planforslaget
Eventuelle merknader må sendes innen fredag 10. mai 2019  til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks C
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med :  

’Merknad til forslag til reguleringsplan for ‘GS-veg, Hellinga – FV 319’
 

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).  

I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.