I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Hellinga (Berger) - fv. 319 (utvalgssak nr. 31/19) ble vedtatt i kommunestyrets møte 18.06.2019.

Hellinga på Berger

 

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens

§ 28.  Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er utvidet grunnet felles ferie til 16.08.2019.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart

2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

Eventuell klage må sendes innen 16.08.2019 til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399

3051 Mjøndalen

eller
.