Arbeidet med utskifting av vann og avløpsledninger i den delen av Storgaten som grenser til Grensegaten fortsetter. Prosjektet har blitt forsinket på grunn av utfordrende grunnforhold, dype grøfter og tungtransport nære grøftene.

Vei prosjektet i Grensegata

 

-        Vi må tenke sikkerhet for de som jobber i prosjektet, sier Jane Nysæter Madsen, avdelingsleder for vann og avløp i Svelvik kommune.

-        Grunnboringer og analyser av sand har vist uforutsigbare masser, og store deler av Storgaten må spuntes for å sikre de dype grøftene. Dette har resultert i en forlengelse av prosjektperioden, men vi håper å få ferdigstilt grøftene innen midten av oktober.

-        Utskifting av vann- og avløpsledninger i dette området, er et sentralt strekk i planene for å opprettholde god vann og avløpskvaliteten til kommunens abonnenter, over tid, fortsetter Madsen.

Svelvik kommune er pålagt av Statens vegvesen å holde FV 319 åpen for trafikk på dagtid.

På grunn av at Storgaten er en hovedfartsåre gjennom Svelvik er det ikke mulig å stenge gaten.  Graving må derfor skje parallelt med at et kjørefelt holdes åpen for trafikk.

Ved graving inn til hus (kryssing av veien) vil FV 319 bli stengt. Dette vil skje på nattetid. Vi beklager at nærmiljøet har blitt belastet med støy og vibrasjoner fra anleggstrafikk.

-        Under utførelse har vi mottatt få klager - tålmodige huseiere har vist forståelse for at denne jobben må gjøres, og det er vi takknemlige for, sier avdelingslederen.  

I forbindelse med spunting (støttekonstruksjon som brukes for å holde løsmasser unna utgravingen) oppstår det rystelser i grunn. For å kvalitetssikre at vi ikke overstiger grenseverdier for rystelser er det plassert ut fem målere. De varsler prosjektet fortløpende via SMS.

Arbeider blir stoppet umiddelbart om grenseverdier overskrides.

Etter gjeldende fremdriftsplan, forventer vi å ferdigstille grøftearbeidet medio oktober. Eventuelle endringer vil bli kommunisert i denne artikkelen.