Planprogram med merknadsbehandling for privat detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nordby Massedeponi – Planid 20160001, ble fastsatt av Kultur- og byutviklingsutvalget i Svelvik kommune i møte den 14.02.2017 (sak 07/17).

Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og vil ligge til grunn for det videre arbeidet med privat detaljert reguleringsplan for Nordby Massedeponi.

Frist for innspill var 29.02.2016