Forslag til reguleringsplan for Nordby massedeponi ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Kultur- og byutviklingsutvalget (KBU) 27.11.2018 og vedtatt lagt ut på høring og til offentlig ettersyn i henhold til rådmannens alternative innstilling.

Saken fortsetter under kartet.

Kartutsnitt

Saksdokumenter:

 Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart  (pdf)

 2. Planbestemmelser (med vedtatte endringer) (pdf)

3. Planbeskrivelse (med KU) (pdf)

4. Merknader til planoppstart og høring av planprogram (pdf)

5. ROS-analyse (pdf)

6. Geoteknisk undersøkelse og analyse (pdf)

7. Illustrasjonsplan datert 24.05.2016 (pdf)

8. Plan- og profiltegning for nytt kryss (pdf)

9. Arkeologisk registrering (pdf)

10.  Planprogram (pdf)

Tidligere behandling av saken

Saksframlegg fastsettelse av planprogram (pdf)

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen mandag 11.februar.2019  til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen
 

Eller:

Vennligst betegn uttalelse med: ’Merknad til forslag til reguleringsplan for Nordby massedeponi’

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).  

I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.