Forslag til reguleringsplan for Strandgaten 25 m. fl. ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Kultur- og byutviklingsutvalget 19.06.2018, og ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksdokumenter :

Saksframlegg (lenke)

Møteprotokoll med vedtak (lenke)

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart (lenke)

2. Planbestemmelser (lenke)

3. Planbeskrivelse (lenke)

4. Forurensningskart (lenke)

5. Geoteknisk rapport (lenke)

6. Miljøteknisk rapport (lenke)

7. ROS-analyse (lenke)

8. Støyutredning (lenke)

9. Tilstandsklassifisering jord (lenke)

10. VA-plan (lenke)

11. Trafikkanalyse (lenke)

12. Illustrasjonssamling (lenke)

13. Uttalelser/merknader til varsel om oppstart (lenke)


Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes senest 9. september 2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen
 

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med: ’Merknad til forslag til reguleringsplan for Strandgaten 25 m. fl.’

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).  

I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.