Plankart Berger

Områdereguleringen vil i stor grad gjenspeile kommuneplanens arealdel vedtatt 07.09.2015.

Hensikten med planarbeidet er å sammenfatte reguleringsplanene i området og oppdatere dem etter nyeste lovverk. Eksisterende bruk skal i stor grad videreføres i området.

l henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9 utarbeides det planprogram til konsekvensutredning for planarbeidet. Denne redegjør bl.a. for planprosess, medvirkning, frister, behov for utredninger, virkninger og evt. avbøtende tiltak.

Se forslag til planprogram for konsekvensutredning her.

Merknader til det igangsatte planarbeidet og planprogram kan rettes til:

Nedre Eiker kommune v/ Marte Lifjeld
Gamle Rådhusgata 2, 3051 Mjøndalen
Telefon: 32 23 25 62 

e-post:

Frist:  20.09.2019