I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at detaljregulering for Omregulering av del av gnr.21 bnr.7 – Ebbestad/ Sandkleiva (utvalgssak nr. 81/18) ble vedtatt i kommunestyrets møte 18.12.2018.

Kart

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. 

Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter:

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart 

2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

Eventuell klage må sendes innen 11.02.2019 til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399
3051 Mjøndalen 

Eller
.