På vegne av Svelvik kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av forslag til planprogram for Grunnane næringsområde i Svelvik. Planområdet omfatter eiendommene gbnr. 12/48, 12/54-12/60, 12-62, 12/63, 12/6000 og deler av 16/1. Eiendommene gbnr. 12/48, 12/62 og 12/6000 eies av Svelvik kommune. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

Grunnane næringsområde

I kommuneplanen vedtatt 07.09.2015 er området avsatt til næringsbebyggelse, andre typer bebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR).

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsvirksomhet og noe handel, og sikre naturområde med kyststi langs Grunnane naturreservat.

Arealformål som foreslås er:

a) Næringsbebyggelse
b) Næringsbebyggelse kombinert med forretninger (handel)
c) Avløpsanlegg
d) Kjøreveg
e) Gang-/sykkelveg
f)  Annen veggrunn – tekniske anlegg
f)  Parkering
h) Naturområde
i)  Turveg
j)   Vegetasjonsskjerm

l henhold til Plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 utarbeides det planprogram til konsekvensutredning for planarbeidet. Denne redegjør bl.a. for formålet med planarbeidet, planprosess, medvirkning, frister og behov for utredninger. 

Forslag til planprogram til konsekvensutredning er vedlagt dette brevet.

Merknader til det igangsatte planarbeidet og forslag til planprogram kan rettes til:

Nedre Eiker kommune
v/ Karina Aasheim Johansen
Rådhusgata 2
3051 Mjøndalen

Tlf: 32 23 26 29

e-post:

Frist:  04.04.2019

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Varsel om forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til kapittel 17 i plan- og bygningsloven kan det i tilknytning til reguleringsplaneninngås forhandlinger om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen gjelder for eventuell gjennomføring av reguleringsplan og omfatter bl.a. trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:
Svelvik kommune,
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Eller:  

Frist: 04.04.2019