Forslag til reguleringsplan for Bakken ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Kultur- og byutviklingsutvalget 27.11.2018 og vedtatt lagt ut på høring og til offentlig ettersyn.

Saken fortsetter under kartet.

Kart_bakken

Saksdokumenter

Vedlegg til saksframlegg

1. Plankart (pdf)

2. Planbestemmelser (pdf)

3. Planbeskrivelse  (pdf)

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse  (pdf)

5. Geoteknisk rapport  (pdf)

6. Sol- og skyggeanalyse  (pdf)

7. Skred- og flomrapport  (pdf)

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen mandag 11. februar 2019  til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen reguleringplanreg

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med :  ’Merknad til forslag til reguleringsplan for Bakken’
 

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen. 

Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).  

I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.