Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på Grunnane næringsområde

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Svelvik kommune starter opp forhandlinger med

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk infrastruktur. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:

  • Svelvik kommune
  • E-post:
  • Postadresse: SVELVIK KOMMUNE, Åsgaten 24, 3060 Svelvik
  • Merk henvendelsen Grunnane