I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Storgaten 88 og 90 (utvalgssak nr. 10/18) ble vedtatt i kommunestyrets møte 03.04.2018.

vedtatt reguleringsplan for Storgaten 88 - 90

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak (pdf)

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart (pdf)

2. Planbestemmelser (pdf)

3. Planbeskrivelse (pdf)

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

1. gangebehandling (15/1275-23 og vedtak i KBU 47/16 (5/1275-29)


Eventuell klage må sendes innen 3 uker fra kunngjøringen er mottatt til:

Svelvik kommune
Åsgaten 24

3060 Svelvik

eller