Planid 20170001 – Svelvigen Brygge – Strandgaten 25 m.fl. – Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Hovland Sag AS oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendommen gbnr. 18/34, 17/11, 17/32, 17/18, 17/19, 17/1, 18/27, 18/31, 18/1, 17/14 og 17/6000, Strandgaten 25 m.fl. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.

Eiendommene omfatter blant andre Hovland Sag, samt tilliggende eiendommer, som vist på vedlagt kartutsnitt. "Bondetomta", Strandgaten 16A og B, samt Strandgaten 20 og 21 m.fl inngår også i planavgrensningen. Avgrensningen omfatter også del av Strandgaten, for å sikre tilstrekkelig areal til avkjørsel, siktlinjer etc. Kommunens eiendom gnr 17/14 er vurderes regulert med en høyere grad av utnytting enn eksisterende plan åpner for, i tråd med føringene i ny kommuneplanen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og noe parkering. Eksisterende industribebyggelse søkes revet.

Bebyggelsen tenkes løst som en kombinasjon av boligblokker og rekkehus, og med parkering under terreng. Uteoppholdsarealene planlegges etablert på terreng og over parkeringskjeller og evt. takterrasse, i tillegg til private balkonger. I tillegg søkes det å beholde og oppgradere friområdet i sør, samt etablere en kyststi langs sjøfronten mot øst. Det søkes også om å etablere småbåthavn.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til "Bolig – eksisterende" og "Bolig – Fremtidig", samt "Friområde". I tillegg er del av området avsatt til kombinert samferdsel bilfritt (kyststi) samt småbåthavn og friluftsområde i sjø. Byggegrense mot sjø er avsatt til 15 meter i Kommuneplanen.

Tiltaket er vurdert ihht. Plan-og bygningslovens kapittel 4 "Generelle utredningskrav" §4-1 Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

I forbindelse med varsel om oppstart, inviteres det også til et åpent informasjonsmøte mandag 24. april klokken 18. Møtet avholdes i kommunestyresalen på rådhuset i Svelvik, adresse Åsgaten 24. Vel møtt!

KART

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal innen fristen 28.04.17 rettes/sendes til:

Att: Aina Liam
tlf 32 21 52 90, e-post: