På vegne av Svelvik kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ”Gang- og sykkelveg ved Hellinga på Berger” i Svelvik kommune. Planområdet omfatter eiendommene gbnr 9319/1, samt gnr 1 bnr 1, 4, 12, 258, 6024. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av planområdet. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

gang og sykkelsti på Berger

I kommuneplanen vedtatt 07.09.2015 er området avsatt til LNFR-areal nåværende og boligbebyggelse nåværende.

Hensikten med planutkastet er å tilrettelegge for sammenhengende gang- og sykkelforbindelse mellom område Hellinga på Berger og eksisterende Gang- og sykkelveg langs FV 319. Vegen skal også fungere som adkomst til bussholdeplassen ved Strømmgården i FV 319.

Arealformål som foreslås er:

a)     Samferdsel og teknisk infrastruktur
b)     LNFR
c)      Grønnstruktur

Planen vurderes å ikke utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:

Nedre Eiker kommune, Arealplan ved Maria Bryksina
Postboks 399
3051 Mjøndalen

e-post:

 Frist:  25. mai 2018

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.