I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for Nordby Terrasse. Frist for innspill 25. mai.

Nordy Terasse kart

På vegne av Nordby Terrasse Eiendom AS varsles det i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Nordby Terrasse i Svelvik. Planområdet omfatter eiendommene 32/1, 32/2, 32/4 m.m.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

I kommuneplanen vedtatt 07.09.2015 er området avsatt til boligbebyggelse fremtidig, boligbebyggelse nåværende, LNF, fritidsbebyggelse nåværende og hensynsone H370, høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et område på 144 dekar på Nordby i Svelvik kommune til boligformål. Det er et ønske om å utbygge området med eneboliger, rekkehus og leiligheter.

Arealformål som foreslås er hovedsakelig:

a) Boligbebyggelse
b) Veg
c) Fritidsbolig
d) Lekeplass
e) LNF

Planen vurderes å ikke utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Merknader til det igangsatt planarbeidet kan rettes til plankonsulent Rune Tøndell på epost

Eller skriftlig til: 
Rambøll v/Rune Tøndell, Postboks 133 Bragernes, 3001 Drammen

Frist:  25.05.2018

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.