I vår ble det varslet om kritikkverdige forhold internt i en av kommunens tjenester. Nå foreligger en faktaundersøkelse på bakgrunn av varselet.

Rådmannen redegjorde for varselet og den uavhengige faktaundersøkelsen som er foretatt av bedriftshelsetjenesten i formannskapets møte den 23. oktober. Rådmann Hans-Petter Christensen sier at han ikke har grunn til å tro at situasjonen har gått ut over de som mottar tjenester.

Varselet ble mottatt i april/mai 2018. Anne Synnøve Horten, som var rådmann på den tiden, fulgte Arbeidstilsynets anbefalinger om å igangsette en faktaundersøkelse.

Bedriftshelsetjenesten ble koblet inn og etter det har Synergi Helse gjennomført en slik undersøkelse. Svært mange medarbeidere er intervjuet og hørt i saken, i tillegg er store mengder dokumentasjon gjennomgått.

Det konstateres at arbeidsmiljøet i avdelingen har vært uheldig som følge av at konflikter ikke er håndtert. Dette anser Synergi Helse å være i strid med arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø. Synergi Helse understreker at ikke enkeltpersoner ansees å være årsaken til dette.

Det er avdekket enkeltstående brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til isolerte episoder. Disse bruddene er ikke knyttet til de personene varslingen opprinnelig var rettet mot.  Ingen av bruddene er av en slik art at arbeidsgiver reagerer med arbeidsrettslige sanksjoner.

Kommunen sentralt har også fått noe kritikk i rapporten, uten at det er konstatert brudd på lovbestemmelser. Kritikken går på at kommunen, i ett enkelt tilfelle, kunne håndtert mottatte opplysninger om arbeidsmiljøet på en bedre måte.

Det er satt inn tiltak for å rette opp uheldige sider ved arbeidsmiljøet generelt og etter at rapporten foreligger vil også andre og mer målrettede tiltak bli vurdert. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som regulerer varsling og på bakgrunn av dem vil ikke arbeidsgiver identifisere avdeling eller personer i denne sammenhengen.

-          Ambisjonen er at kommunen skal være en god arbeidsplass for alle våre medarbeidere, uavhengig av hvor i organisasjonen de arbeider, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Han gir uttrykk for at forholdet mellom kolleger og arbeidsmiljøet er et gjennomgående aktuelt tema som både medarbeidere og ledere må ta på alvor.

-          Dette har vært en vekker, avslutter han.

 

Saken er oppdatert 20.11.18.