I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at detaljregulering for Bakken ble vedtatt i kommunestyrets møte 06.08.2019.

Kart

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. 
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter:

Vedlegg til saksframlegg:

Eventuell klage må sendes innen 5. September til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

eller