I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at detaljregulering for Svelvigen brygge, Strandgaten 25 m. fl. (utvalgssaksnummer 80/18) ble vedtatt i kommunestyrets møte 18.12.2018.

Saksdokumenter

Saksframlegg
Vedtaksprotokoll

1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Merknader etter offentlig ettersyn

Klagerett

Vedtak av detaljregulering er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2.
Vedtaket av detaljregulering for Svelvigen brygge, Strandgaten 25 m. fl. kan derfor påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens § 28.
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelt spørsmål, klage på vedtak eller krav om innløsning/erstatning sendes senest 11.02.19 til:

Nedre Eiker kommune,
Virksomhet Samfunnsutvikling, v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller