Gå til innhold

Planer

Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027Dokumenter

Planbeskrivelse vedtatt 07.09.2015

Planbestemmelser og retningslinjer - vedtatt 07.09.2015

Plankart

Arealdel kortversjon

Kommunestyret har i møte den 7.9.2015 vedtatt kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune 2015-2027, med følgende vedtak:

1. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 med planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer og plankart datert 20.08.15.

2. Kommunestyret vedtar følgende med hensyn til innsigelser fra regionale myndigheter:

 

Fra Fylkesmannen i Vestfold

1. Fastsettelse av byggegrense mot sjø og kommuneplanens bestemmelser punkt 12.1.

Innsigelsen imøtekommes.
 

2. Omdisponering av dyrka mark ved BFF1 Homansberget Camping

Innsigelsen imøtekommes.

 

Fra Vestfold fylkeskommune:

1. Omfanget av boligområder som ligger i planforslaget.

Innsigelsen imøtekommes ikke – Svelvik kommune ber om mekling.
 

2. Utnyttelsesgrad på nye byggeområder er ikke nedfelt i kommuneplanens utfyllende bestemmelser.

Innsigelsen imøtekommes.
 

3. Manglende rekkefølgekrav for enkelte av utbyggingsområdene.

Innsigelsen imøtekommes.
 

4. Bestemmelsene pkt. 12 – Byggeområder for fritidsbebyggelse

Innsigelsen imøtekommes.
 

5. Langsiktig utviklingsgrense på Berger.

Innsigelsen imøtekommes.
 

Inntil innsigelsessak fra Vestfold fylkeskommune pkt. 1 er avgjort er alle nye arealer avsatt til boligformål unntatt for rettsvirkning. Dersom mekling ikke fører frem oversendes saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
 
 

KOMMENTAR TIL VEDTAK:

I behandling av saken i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 02.09.15 sak 72/15 falt Fylkesrådmannens innstilling «Betingede innsigelse» pkt 1 med 5 stemmer (Ap (3), SP(1), V (1).

Som en oppfølging av dette bortfaller følgende vedtakspunkt fra kommunestyret i Svelvik:

Fra Vestfold fylkeskommune:

1. Omfanget av boligområder som ligger i planforslaget.

Innsigelsen imøtekommes ikke – Svelvik kommune ber om mekling.

 

 

KOMMESTYRETS VEDTAK OG ØVRIGE SAKSDOKUMENTER

http://innsyn.svelvik.kommune.no/motedag?offmoteid=202

Saksfremlegg

Saksprotokoll

KU av enkeltområder

Overordnet konsekvensutredning

KU – supplering barn & unge

Behandling av høringsuttalelser og protokolltilførsel etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser

Endringer i planen etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn

0 ledige stillinger
Publisert04.04.2011 12:22
Sist endret11.02.2016 09:11
Webredaktør: