Gå til innhold

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

. Hvordan går dere fram når dere fastsetter takst på min eiendom?

Det følger av Lov om eigedomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 at eiendommer som skal ha eiendomsskatt, skal takseres. Taksten skal fastsettes slik at den tilsvarer eiendommens antatte markedsverdi. Taksten for den enkelte eiendom framkommer som et resultat av en sammensatt prosess, som blant annet består av følgende:
• Vurdering av gjennomsnittlig verdi på ulike typer eiendommer i Svelvik.
• Analyse over lokale forskjeller i skatteområdene. Analysen støtter seg til statistikk over omsetningstall.
• Innhenting av faktainformasjon om tomtenes og bygningenes størrelse. Arbeidet har tatt utgangspunkt i godkjente bygningstegninger og tomteareal. Manglende opplysninger skaffes ved oppmåling i marka. 
• Besiktigelse av hver enkelt eiendom. Her vurderer en lokale forhold på eller rundt hver enkelt eiendom som påvirker verdien.
• Utarbeidelse av takstforslag.
• Analyse, sammenligning og kontroll av takstforslagene.
• Fastsettelse av endelig takst for hver enkelt eiendom.
• Offentlig ettersyn og utsending til eier med klagerett.
Det er skattetakstnemnda i kommunen som fastsetter takst for eiendommene.


2. Alt på skatteseddelen ser ut til å stemme. Må jeg da sende inn noe?

Nei. Hvis alt stemmer, trenger du ikke sende inn noe til oss. Da blir disse opplysningene liggende inne som grunnlag for eiendomsskatten.


3. Om skatteseddelen inneholder feil opplysninger. Hva gjør jeg da?

Da skriver du brev eller sender en e- post om hva du mener er feil. Henvendelsen må begrunnes, slik at kommunen kan ta stilling til den.

Kontakt kommunen på e-post: eiendomsskatt@svelvik.kommune.no eller Svelvik kommune, Pb 40 3061 Svelvik.
Merk konvolutten med ”Eiendomsskatt”.
Opplys hvilket gårds- og bruksnummer henvendelsen gjelder.


4. Når jeg sender inn brev med korrigering av de faktaopplysningene jeg har fått tilsendt, hvordan kan jeg så selv kontrollere at korrigeringene er korrekt oppfattet av kommunen?

Når opplysningene er behandlet, vil eiendomsbesitter få svarbrev om dette. I klageperioden, får du også ny klagefrist i tre uker fra mottatt svarbrev.
 

5. Dette med markedsverdi - hva med spesielle forhold i mitt område (f.eks. at det har vært "budkrig" m.m.). Gjør det at min takst går opp?

I forbindelse med takseringen innhenter vi oversikt over priser på omsatte eiendommer i ditt område. I all bruk av statistiske tall som innhentes, tar vi hensyn til unaturlig høye verdier og unaturlig lave verdier. Når det gjelder omsetningsverdi vil budkrig være et eksempel på unaturlig høy verdi, mens overføring av eiendom gjennom arv er eksempel på unaturlig lav verdi. Vurdering av omsetningsverdier i ditt område er uansett bare ett element i arbeidet med å komme frem til riktig takst for din eiendom. Likebehandling tilsier at vi må bruke et gjennomsnitt av omsetningsverdiene.


8. Hva er forskjellen på den taksten kommunen fastsetter på eiendommen og taksten fastsatt av en megler?

Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Det er likevel tre hovedforskjeller mellom disse to taksene:
1. Når kommunen gjennom skattetakstnemnda skal fastsette takst, skal de samtidig sikre likebehandling av eiendomsbesitterne, dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til.
2. En annen vesentlig forskjell er at meglerne i mange tilfeller takserer potensialet en eiendom har, eksempelvis ble en eiendom vurdert som meget verdifull da eksisterende bebyggelse kunne fjernes, og det kunne bygges moderne boliger på eiendommen. Skattetaksten tar utgangspunkt i objektet som er på eiendommen. Potensialet som finnes ved for eksempel riving og bygging av blokker eller kontorbygg eller mulighet for å skille ut ei ny tomt vurderes ikke.
3. Meglertakst representerer dagens markedsverdi, mens eiendomsskattetaksten skal ha en varighet på 10 år. Det vil si at eiendomsskattetaksten skal ta høyde for konjunktursvingninger i markedet, noe meglertaksten ikke gjør

Resultatet av de tre punktene over, er at eiendomsskattetaksten som regel vil være noe lavere enn en meglertakst.


9. Hva skjer dersom det blir en bruksendring på eiendommen min?

Dersom det skjer en bruksendring eller endring i bygningsmasse f.eks. brann, nybygg eller riving vil eiendommen bli taksert på nytt.

10. Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?

Nei, årsaken til dette er at kommunens eiendomsskattetakst skal sikre likebehandling av eiendomsbesitterne (se spm/svar over).
 


 

0 ledige stillinger
Publisert01.07.2010 10:39
Sist endret01.07.2010 10:42

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Ann-Mari Amundsen