Gå til innhold

Gebyrer - vann og avløp

Gebyrer - vann og avløp

Svelvik kommune sender ut faktura for kommunale gebyrer for vann- og avløp tre ganger i året, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. Fakturaene sendes ut minst 21 dager før forfall. Det sendes normalt ut en faktura for hver eiendom.


Vannmåler
For kunder som har vannmåler avleses måleren en gang pr. år. Varsel om avlesning sendes abonnenten i november /desember hvert år. Avregning er 1. termin hvert år, og gjelder foregående år.

Faktura sendes hjemmelshaver av eiendommen.
Ved salg av eiendommen er det kjøper og selger som fordeler termingebyret seg imellom.
Det gjøres oppmerksom på at det tar noe tid fra fakturaene blir produsert til kunden mottar den.

Forsinket betaling
I henhold til skattebetalingsloven paragraf 30 skal gebyret innbetales til fastsatt tid og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om beløpet er påklaget.
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.Gebyr blir belastet med kr. 60,00 ved første purring. Dersom betaling fortsatt ikke skjer vil det bli belastet kr. 180,00 ved andre purring.  Ved fortsatt unnlatt betaling vil kravet bli oversendt inkassobehandling for tvangsinndrivelse.
Kundeidentifikasjon (KID)
Betalingsgiroen inneholder en kundeidentifikasjon (KID) i nedre venstre del med opplysninger om betaler. Det er derfor viktig at original giro benyttes ved innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte enn denne giro må KID-nummeret oppgis for at betalingen skal bli registrert på rett betaler.


Informasjon om omlegging fra betaling etter areal til vannmåler.
Kommunestyret vedtok i møte 13.12.2010 at alle boligeiendommer skal betale kommunale vann- og avløpsgebyrer etter målt forbruk innen 2015. 

Dette innebærer at abonnentene som betaler etter areal mottar et formelt varsel fra
Svelvik kommune om å installere vannmåler innen en gitt tidsfrist.
Selve vannmåleren er gratis, men abonnenten må selv betale for monteringen.

Abonnenten må selv henvende seg til et godkjent rørleggerfirma som vil sørge for vannmåler, installasjon og nødvendige meldinger til kommunen.
Det er kun godkjente rørleggerfirmaer som får utlevert vannmålere.

Gebyrberegning etter målt forbruk anses generelt for å være en metode for rettferdig kostnadsfordeling mellom abonnentene. Betaling etter reelt forbruk.

 Lekkasje kan koste mye.

Hva betyr utette kraner og ventiler?
Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne, trekant eller hjul på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på det interne nettet.
Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

 

Installasjon                                           Ca m3 /år *

Dryppende kran (ca 1 drypp/sek) 9
Rennende kran (ca 2 med mer stråle) 45
Hull på rør (diameter ca 0,5 mm 175
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100
Lekkasje i WC (synlig) 200
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400

*1m3 = 1000 liter

Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Hvis du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører toalettet ”suse” hele tiden, da har du en lekkasje.
Egenkontroll – Foreta gjerne månedlige avlesninger for å avdekke en eventuell lekkasje på et tidlig tidspunkt. Disse avlesningene skal ikke sendes inn, men hvis du plutselig får en kraftig økning i vannforbruket, kan det tyde på at du har en lekkasje.
Kontroll av vannmåler
Huseier kan kontrollere tilnærmet nøyaktighet på måleren selv på følgende måte:
Mål opp nøyaktig 10 liter i en bøtte og merk av vannstanden med en strek. Steng av alt vannforbruk i huset. Sjekk at kontrollhjulet i måleren står helt stille, ellers er det lekkasje. Les av de viserne på måleren som viser desiliter og liter og noter tallene. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket og les av viserne på nytt og noter registrert forbruk.
Dersom registrert forbruk er minst 15 % større enn den oppfylte mengde (11,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), kontakt rørlegger.


 

 

0 ledige stillinger
Publisert19.10.2012 12:27
Sist endret29.09.2015 15:49

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Ann-Mari Amundsen